The House, the water and all these shenanigans.

Igår torsdag mailede jeg for anden gang i løbet af et par måneder en høflig nejtak til køb af drømmehuset i Vestsjællands Slagelse kommune.

Når man er førstegangskøber eller “-køber”, så er sådan historie jo i virkeligheden ganske kompliceret; altså såfremt man kommer med en forventning om, at det kan man da hurtigt nok få styr på.

Måske nogen kan have glæde af at se lidt om nogle af de specielle forhold jeg har måttet kære mig om for dette hus’ vedkommende? Til den ende gengiver jeg nedenfor noget af den afsluttende korrespondance med den iøvrigt meget elskværdige mægler.

I det hele taget synes Vestsjælland at være befolket af venlige mennesker? Kommer man til Nyborg er tonen vistnok lidt mere spids? Dette er min preliminære og ganske uvidenskabelige erfaring; og det kan jo godt være, at jeg blot har været heldig.

Her følger den mail, hvormed jeg sagde pænt nej-tak til handelen; den er naturligvis anonymiseret. Det drejer sig om et ældre byhus godkendt til erhverv, og hvoraf en del er i pæn stand, og en del i dårlig stand:

*****

Til Ejendomsmægler N.N.

Vedr. Køb af hus.

Hej

Jeg havde forventet at give dig et fornuftigt- i mine øjne altså – bud på ejendommen, jf. nedenstående “annullerede udkast”. Men en fornyet gennemgang af kontantbehov i forb. med udflytning, flytning, klargøring til indflytning og indflytning, samt også forventeligt forholdsvis hastende vedligeholdelse/istandsættelse har desværre igen givet mig kolde fødder.

Jeg er kommet frem til, at når bortses fra hastende, ekstraordinær vedligeholdelse/istandsættelse har jeg behov for 156.000 kr (incl udbetaling). Det ville endda forudsætte, at banken ville skubbe de 2 første månedsterminer. Og da jeg netop har 155.000 stående på “sparekassekontoen” er det jo lidt snært, idet jeg ikke har større kontantbeløb liggende.

Det problematiske for mig i sådan en hushandel er, at jeg har det meste af min opsparing/værdier i form af (fotohistoriske) antikviteter. Ikke sådan at de ikke er noget værd, men skal man have en fornuftig pris, skal det ikke tvangssælges, idet man jo så kan risikere at få alt for lidt.

Som med alle investeringer – hvad enten i huse, aktier, antikviteter, penge i banken m.m. – så er det vel en anerkendt problemstilling, at det i mange tilfælde kan være lige så vanskeligt, eller vanskeligere, at passe på sine værdier som at erhverve dem.

For mit vedkommende ville de to største ricisi i det her omhandlede hus nok være

1. indbrudstyveri, hvor tyvene har lukket sig ind med en “låsesmed”, således at man ikke kan se noget ind-“brud”. I så fald kan forsikringen vistnok let finde på at afvise erstatningsansvar. Den samme problemstilling findes naturligvis i enhver lejlighed.

Men i min nuværende på 3.sal er der kun 1 indgangsdør, hvori jeg har bekostet en såkaldt “dirkfri” lås (hævdes at være dirkfri af låsefirmaet, omend jeg måske er lidt skeptisk). Men der er jo mange adgangsveje til et stort hus som det her omhandlede.

2. indbrudstyveri, hvor tyvene ikke finder noget af interesse lige netop for dem (jeg har f.eks. hverken guld, designmøbler eller nye elektronikting) og i raseri herover laver hærværk for et stort beløb.
Hærværk er jo som bekendt ikke forsikret (Vi havde d. 30.april vandskade på 2.salen i den ejendom, hvori mit depot for bøger befinder sig i stueetagen (kun småskader hos mig). Omstændighederne er næppe fuldt opklaret, men efter det oplyste forekommer det mig, at man muligvis ikke helt kan udelukke indbrud/hærværk?).

Skulle jeg efter at være flyttet (eller forresten under flytningen, man er heller ikke forsikret under selve flytningen) blive udsat for alvorlige skader som nævnt under 1. eller 2., så kunne jeg blive meget dårligt stillet, altså netop fordi min kontantdækning er for snært regnet.

Alt i alt må jeg igen konstatere, at jeg ikke på nuv. tidspunkt har mod til at kaste mig ud i handelen. Prisen skulle vistnok et godt stykke ned, førend jeg ville anse risikoen værd at tage. Men det er jo ikke realistisk, og jeg nævner det kun i forbifarten.

Men jeg vil endnu engang sige tak for venlig modtagelse hos jer.

Venlig hilsen

GP
8.juni.2016

ANNULLERET UDKAST – ANNULLERET UDKAST – ANNULLERET UDKAST

Hermed et arbejdspapir til nogle hovedpunkter i evt. købsaftale vedr ejendommen.

1. Jeg vil tilbyde en købspris på xxx.xxx kr under visse forudsætninger, herunder specielt:

2. Overtagelse pr. 1.september eller 1.oktober 2016 (afhængig af arkitektens vurdering af muligheder for at få konverteringsprojektet godkendt i Slagelse kommune i sommerferiemånederne juli/aug.).

3. Jeg vil snarest for min egen regning og efter aftale hyre arkitekt A.A. og bede ham udarbejde byggeprojekt vedr. konvertering af huset til bolig, samt fremsende dette til Slagelse Kommune. Dette forudsætter at sælger giver fuldmagt til arkitekten i løbet af indevæende måned, samt at alle udgifter til projektets udarbejdelse og godkendelse kan holdes indenfor ca. 10.000 kr som preliminært oplyst af arkitekten.

4. Såfremt Slagelse Kommunes godkendelse af byggeprojektet ikke foreligger ubetinget senest 30.aug.2016 (ved overtagelse 1.sept.) resp. 29.sept.2016 (ved overtagelse 1.okt.) skal undertegnede køber have ret til – men ikke pligt til – at annullere købsaftalen fuldstændig og ubetinget. En tilsvarende ret har sælger derimod ikke.

5. De af undertegnede køber afholdte udgifter til arkitekt (ref. pkt.3.) godtgøres ikke af sælger, såfremt køber ophæver købsaftalen i henhold til pkt.4. Arkitekten har oplyst, at Slagelse kommune p.t. ikke tager betaling for en sådan konverterings-godkendelse.

6. Det forudsættes tillige, at jeg har forstået arkitekten korrekt med hensyn til den endelige godkendelse af konverteringen i Slagelse Kommune: Nemlig således, at jeg efter endt håndværksarbejde med konverteringen alene behøver at meddele dette til kommunen og at kommunen altså ikke skal kvittere mig for modtagelse af klarmeldingen ved selvstændig ekspedition.

7. Bank og købsrådgiver skal have lejlighed til at godkende ovenstående.

ANNULLERET UDKAST – ANNULLERET UDKAST – ANNULLERET UDKAST

*****

Så vidt den hushandel. Måske har det trods alt været held i uheld, at jeg har måttet takke nej til huset. Ial fald kunne man godt få onde anelser, når udviklingen resp. afviklingen af vandskaden i mit bogdepot tages i betragtning? (mere nedenfor)

Jeg har allerede redegjort for noget af det passerede i et tidligere indlæg
( https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/13/smaating-og-bagateller/ ); her følger i form af en kladde til brev til skadevolder (ligeledes anonymiseret) lidt om, hvad sådan en historie bl.a. kan indebære af snenanigans (narrestreger) m.m.

10.juni.2016

Til beboeren af lejligheden
2000 Frederiksberg

Vedr. Vandskade d. 30.4.2016

KRAV OM SKADESLØSHED

Vi skal hermed fremsætte krav om skadesløshed i forbindelse med nævnte vandskade.

Den 30.4.d.å. opstod der efter det oplyste vandskade i din lejlighed, hvilket har medført vanskade i baglokale beliggende i stueetagen nr. xx Lokalet er p.t. fremlejet af GP som depotrum.

Brugeren af lokalet fik vandskadet omtr. 100 bøger, mange kun i let grad. Brugeren ønsker på grund af travlhed med andre gøremål ikke at gøre erstatningskrav gældende for de skadede bøger.

Det kan dog, afhængig af sagens afvikling komme på tale at kræve erstatning for en del af huslejen p.g.a. af stærkt nedsat brugsmulighed af lokalet i en tænkeligt månedslang periode.

Der har siden d. 30.4. været 2 besøg af dig og/eller sagkyndige. Ved første besøg mandag d. 9.5.2016 var GP til stede.

Ved den lejlighed blev det af en tekniker, som ikke præsenterede sig, mundtligt tilkendegivet: at gulvet var tørt; at det ville være nødvendigt at nedtage nogle loftplader (i en bredde af ca. 1 meter) i lokalets nordlige ende. Samt tillige, at det nok ville blive nødvendigt at opstille en affugter; og at denne affugter ville kunne opstilles med udstødning ud gennem en ikke tilgitret del af et bekvemt placeret, lille overvindue.

I forb. med det efterfølgende besøg af dine agenter i depotrummet (17.maj, og hvor GP ikke var til stede) blev det meddelt ejer, at man ønskede et lille lukaf (tidligere toilet) tømt med henblik på inspektion. Rummet er for længst blevet tømt, men der er ikke siden sket besigtigelse fra din/jeres side.

Efter tømningen kan ses, at der faktisk er sket vanskeade af loftet, med skjolder, buler og åbne revner. Tillige løbespor ad vægge. Nogle få ting i rummet var blevet våde/fugtige, men uden nævneværdig skade.

Vi forudsætter, at rummet istandsættes af jer.

Brugeren af depotrummet har onsdag d. 8.juni tilfældigt truffet en tekniker i opgangen. Denne tekniker meddelte et ønske om adgang til depotrummet næste dag (torsdag 9.juni) med henblik på at nedtage nogle loftsplader for inspektion og evt. affugtning m.m. af loftet.

Ved en misforståelse har teknikeren fået adgang til lokalet inden vore skadesoplysninger og erstatningskrav har været formuleret og fremsat overfor dig. Dette har desværre medført, at omhandlede loftplader er nedtaget, forinden en handlingsplan er meddelt overfor os.

Vi forudsætter, at udbedring/reperation af loft incl. opsætning og maling af loftsplader varetages af jer.

Den pågældende tekniker har igår torsdag iøvrigt efter fyraften EFTERLADT DEPOTRUMMET ULÅST!

Vi skal således foranlediget oplyse:

Videre adgang til depotrummet kan først gives, når vi har fået skriftligt oplyst en plan for

1. Hvilke arbejder der skal udføres

2. Hvornår og hvordan det skal ske

3. Samt tillige fået skriftligt tilkendegivet, at du og/eller din forsikring hæfter for og afhjælper alle skader og væsentlige ulemper i medfør af vandskaden samt i forbindelse med dig og dine agenters tilstedeværelse i depotrummet.

Det har som nævnt tidligere været nævnt overfor GP, at man formentligt kunne ønske at opstille en affugter i lokalet i en tid. I så fald må man venligst skriftligt tilkendegive

4. at der alene vil blive opstillet en affugter med udstødning gennem nævnte, ikke tilgitrede vindue. Vi kan ikke påtage os at vedligeholde affugter med vandbeholder til tømning, ligesom det – ikke mindst p.g.a. af nævnte uheldige erfaringer – ikke vil komme på tale at give 3.person uhindret adgang til lokalet i længere tid.

5. hvor længe man forventer at affugteren skal stå i lokalet

6. at man hæfter for alle skader i medføra af opstilling, nedtagning og brugen af affugteren

7. at man selv lever el (f.eks. ved hjælp af ledning trukket ind gennem det ikke tilgitrede vindue, som man mente egnede sig til udluftningsslangen). Vi kan desværre ikke påtage mig at stille el gratis til rådighed.

Vi skal tillige bede os skriftligt oplyst dit fulde navn og email-adresse, samt navn og telefonnummer på dit forsikringsselskab og navn og telefonnummer på alle firmaer, som måtte ønske at færdes i lokalet.

På grund af den YDERST UHELDIGE erfaring med at dine agenter har efterladt lokalet ulåst efter fyraften må vi tillige kræve, at alle som ønsker adgang til depotrummet kan legitimere sig med billedlegitimation.

Skriftlig kommunikation i anledning af dette brev kan indtil videre ske til GP’s mailadresse. Derimod er telefonisk henvendelse med henblik på aftaler m.v. i.t.v. unødvendig.

Venlig hilsen

*****

På grund af travlhed med andre, vigtige sager (jf. f.eks. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/28/charlie-hebdo-jan-7-2015/ ) har vi først nu fremkommet med vore krav. Det havde nok været ønskeligt, om vi havde være lidt hurtigere.

Her er lidt fra et notat, som jeg har givet min udlejer for at søge at klargøre vor situation:

1. Hvis man lukker en “fremmed” person ind i sit hjem uden at stille spørgsmål/krav, hæfter vedkommende næppe (helt) for evt. skade som han uforsætligt (el. “uforsætligt”) kommer til at lave. Et tænkt eksempel:

En dig ubekendt håndværker banker på dit hjem og beder om adgang til din stue, idet han oplyser at skulle kaliberer naboens parabol-antenne hvilket han siger bedst kan ske fra din stue.

Da han er kommet ind siger han at han bliver nødt til at nedtage nogle loftplader, for at kunne lave kalibreringen. Efter at have nedtaget loftplader og endt kalibrering forlader han dit hus igen, uden at sætte pladerne op igen og gøre rent osv.

Du henvender dig så til ham, men han siger han desværre ikke har tid. Du henvender dig så til naboen, som siger, at det kender han ikke noget til.

Morale: Det samme kunne vist gerne ske med os og vort lokale?

2. Vi må efter min mening insistere på at få SKRIFTLIG henvendelse fra beboeren (vel sagtens fra hans forsikringsselskab) med oplysning om de i gårsdagens brev nævnte forhold, samt tillige ovennævnte navne og telefonnumre.

Det er vistnok en kendt sag, at forsikringsselskaber altid eller næsten altid søger at undgå SKRIFTLIG sagsbehandling men hele tiden forsøger at få småfolk til kun MUNDTLIG (og altså langt mindre forpligtende og bindende) sagsbehandling.

Vi må dog hele tiden tilkendegive, at vi NATURLIGVIS meget gerne vil være behjælpelige med at man kan udbedre ejendommens vandskade. Men at vi blot SKAL have nogle oplysninger (om hvad der foregår, skal foregå osv som nævnt i brevet). Og at disse oplysninger i princippet skal være skriftlige.

*****

Der er et par særlige “interessante” momenter i ovennævnte forløb:

a. Forsikringsselskabet søger at få adgang til vort lokale, uden at rette henvendelse til os herom

b. Torsdag d. 9.june får en tekniker (p.g.a. manglende koordination hos os) udleveret en nøgle af min udlejer og adgang til depotrummet. Efter at have udført noget arbejde holder han fyraften (vistnok før kl. 14) og afleverer nøglen hos udlejer. MEN HAN LADER DØREN TIL DEPOTRUMMET VÆRE ULÅST.

c. Hvis der ikke er tale om en gemen forglemmelse, hvad har man da haft i tankerne hermed. Umiddelbart kan man hypotisere følgende muligheder.

c.1. Man ville have mulighed for at sætte en affugter ind næste dags tidlig morgen, forinden udlejer møder på arbejde i sin forretning? Herved ville man opnå at kunne opstille en affugter af en type med vandbeholder, som skal tømmes regelmæssigt (dagligt?) for vand for ikke at løve over og lave yderligere vandskade på lokalet og mine bøger. I modsætning til den 9.maj har man nu netop bragt den type affugter på bane.

Det ville igen betyde enten at forsikringsselskabet resp. deres agenter skulle have udleveret en nøgle til at betjene affugteren med. Alt sammen ganske uformelt, idet ingen skriftlige aftaler foreligger. D.v.s. vi ville ikke vide hvem vi udleverede nøglen til; hvem der bruger den; hvor den opbevares; hvem der ansvarer for skader og tab ifgl. fejlbetjening eller fejl/uheld med affugteren eller ifgl. “forglemmelse” med hensyn til at aflåse rummet efter hvert besøg.

Såfremt vi – stadig ganske uformelt – accepterer at betjene affugteren for at undgå af udlevere en nøgle, ville vi antageligt gøres os selv ansvarlig for alle skader som ovenfor omtalt?

c.2. Kunne nogen hypotetisk have et ønske om at give “rogue elements” adgang til tyveri eller hærværk i depotrummet? Måtte i givet fald forudsætte at hele vanskade-operationen altid har været resp. efterhånden er blevet en sayanim-operation?

c.3. Kunne nogen hypotetisk have et ønske om at placere “kontrebande” (f.eks. en lille plastpost med “hvidt pulver” eller et stjålet kamera?); en sådan anbringelse af kontrabande er efter det oplyste almindelig praksis – og altid en våd drøm – for efterretningstjenesternes “rogue elements” overfor kritikere af nævnte tjenester eller regimekritikere.

Dermed gives jo mulighed for helt drakoniske tiltag: arrestation af undertegnede bruger af lokalet; beslaglæggelse af alt i depotrummet; beslaglæggelse af alt i min lejlighed; beslaglæggelse af alt i bokslokalet i Helsingborg. Hertil kommer, at jeg i et fængsel antageligt vil blive “uskadeliggjort” af købte Mossad-puppets?

Efterladelse af depotrummet med ulåst dør er for en samfunds- og regimekritiker altså i realiteten en meget alvorligt hændelse, som i værste fald – men måske i virkeligheden meget let – kunne være ødelæggende for min økonomi, velfærd og liv.

Jeg kan ikke undlade at nævne, at jeg i nat drømte: at en herre kiggede efter kontrabande i en af mine kasser. Om den var telepatisk eller blot en bekymring fra min underbevidsthed skal jeg i dette tilfælde lade være usagt. Men den mindede mig da jeg vågnede om, hvorfor jeg for mere end et år siden fik monteret en såkaldt dirkfri lås i døren til depotrummet; som jeg desværre midlertidig har måttet erstatte med en mindre sikker lås, idet jeg jo ikke kan udlevere en nøgle til andre, da låsen så ikke ville kunne betragtes som sikker længere.

Som den globale magtmafia vistnok plejer at sige: Lad ikke en god krise gå til spilde; noget tyder på, at Mossad godt forsat kunne have ret travlt i det spor – og meget gerne vil gøre en justitsminister meget glad?

***********

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Kig også forbi www.twitter.com/gamleboeger

Skriv et svar