Kjellerup og Prins Jørgen

Idag skal vi se lidt på et par bøger med lokal- og personal-historiske ramifikationer. Jeg kan se, at det nok vil blive en uimodståelig fristelse at knytte nogle familie- og lokalhistorier fra det Nordenfjordske til omtalen af bøgerne. Disse meddelelser vil fortrinsvis have interesse slægt og venner, hvem de da også er tiltænkt, og alle øvrige af de ærede læsere være hermed forlods advaret!

1. KJELLERUP, af Aage Brask (1943).

Aage Brask’s indholdsrige bog om familiegården KJELLERUP skylder for mit vedkommende størstedelen af sin interesse, at min fars familie næsten udelukkende kommer fra Himmerland. Og uagtet Kjellerup er beliggende i Onsild Herred lige syd for Mariager Fjord befinder vi os dog i et grænseområde, hvorfra mange tråde går ind i Himmerland. For øvrigt foregår flere af Aage Brasks bøger i det samme geografiske område, d.v.s. enten på grænsen til eller i Himmerland.

Aage Brask er da også selv født og opvokset i Himmerland, nærmere betegnet på den lille herregaard Volstrup, beliggende nogle få kilometer nordvest for Hobro. Han selv ejede i årene 1934-62 gården Christianslund i Ørum sogn mellem Langå og Randers. Han er af gammel landmandsslægt og efter alt at dømme har allerede de (i.h.t. forfatteren) tidligst kendte medlemmer af slægten ofte været dygtige og vindskibelige folk, som har forstået at gøre sig erhversmæssigt gældende, ofte udover lokalområdet.

Om det tidligst kendte medlem af slægten vides kun lidt udover navnet ‘Niels Hansen i Drostrup’ (i Rud sogn lidt øst for Hadsten), samt at han levede i slutningen af 1500- og beg. af 1600-tallet, og hans hustrus navn kendes ikke.

Herudover ved man, at gården i Drostrup har været en usædvanlig stor bondegård, hvis hartkort (omregnet fra ældre tiders afgifter) var på over 20 tdr. Jf. at man senere regner en gård på 12 tdr. Hk. for en proprietærgård (heraf betegnelsen tolvmændene resp. tolvmandsforeningerne) og en gård med mere end 20 tdr. for en herregaard. Men intet tyder iøvrigt på, at gården i Drostrup var andet end en bondegaard.

Niels Hansen havde antageligt 7 børn af et første ægteskab. En søn Hans Nielsen Drostrup blev en i sin tid meget anset borgmester i Mariager, og regnedes som en af datidens jyske matadorer. Endvidere var en datter Esther gift med Peder Nielsen Hamborg, hvis søn Mathias Hamborg i nogle år omkr. 1700 var “Hobro’s ubestridte førstemand”.

Endelig var en datter Anna gift med Søren Jensen i Skjellerup Vestergaard, beliggende lige syd for Mariager fjord, lidt øst for Hobro. Denne Søren Jensens søn Anders Sørensen Vestergaard blev forpagter på KJELLERUP og hans søn igen, Jens Brask, købte på et tidspunkt gården, og blev forf. Aage Brask’s tip-tipoldefar. (Jens Brask var opkaldt efter sin mors 1. mand, ret beset burde vor forfatter måske have heddet Vestergaard og ikke Brask?).

Det naturligvis morsomt, hvis man kan hente en eller anden konkret oplysning om slægt eller forfædre i et lokalhistorisk topografisk bogværk som dette. Men det vil trods alt kun være en begrænset kreds, der kan være heldige at finde relevante personalhistoriske oplysninger, også uanset at bogen her indeholder en overvældende mængde facts, herunder datoer og navne på steder og personer.

Ikke desto mindre turde bogen fortjene udbredelse qua forfatterens ret unikke evne til at fremstille en uhyre mængde lokal- og personalhistoriske detaljer med en smittende fortælleglæde og i en flydende og upretentiøs stil.

Med flydende menes bestemt ikke udflydende, for forfatterens største aktiv er måske hans præcision i fremstillingen, som kan søges anskueligjort med et par smagsprøver (her fra bogens kapitel om Borgerlige ejere af Kjellerup (s.155), parantetserne er mine tilføjelser):

“Anne Nielsdatter, som må være den i (den personalhistorisk interesserede Hobro-degn) Ole Hermansen Nysteds optegnelser nævnte Anna Nielsdatter Drostrup, var antagelig født i 1604 som datter af fæstebonden Niels Hansen i Drostrup i Rud sogn, der havde mange børn.

“Han var bl.a. (far til den bekendte Mariager-borgmester Hans Nielsen Drostrup samt) bedstefar til den tidligere omtalte cancellisekretær Niels Hansen Drostrup til Kollerup, til 2 herredsfogeder af navnet Schade, Albert og Mathias, som imidlertid ikke gjorde ham ære, til Mathias Pedersen Hamborg, en stor købmand og jordegodsejer i Hobro, til landsdommer Knud Ahasverus Becker til Bækkeskov, som blev myrdet af sine egne bønder, og antagelig også til Rasmus Nielsen Overgaard, der havde tjent med liv og blod under Københavns belejring, havde forskellige herregaarde i forpagtning, blev ejer af Quistrup (med Ausumgaard), som han fik tilladelse til at besidde med de adelen og københavns borgere tilkommende priviligier.

“Hun må have været gift, før hun ægtede Søren Jensen, idet den meget agtede rådmand Niels Rasmussen i Mariager nævnes som halvbroder til hendes børn med Søren Jensen.

“Disse var foruden Anders Sørensen og en datter Anne, der en tid levede som enke i Assens ved Mariager og senere holdt hus for broderen Anders, sønnerne Rasmus, der nævnes som forpagter på Strandet og døde i 1709, Jens, der levede og døde i Norge, hvor han efterlod sig afkom, samt Albert, der en tid var foged hos fætteren Niels Hansen Drostrup på Kollerup, og senere havde en række store gårde i forpagtning, bl.a. Ørslev Kloster, Lerkenfeld og Skivehus.

“Fra Albert Sørensen, der var en ret fremtrædende mand, nedstammer en slægt Winding (med bl.a. de to komponister Winding) gennem sønnen præsten Anders (Westenhof) Winding i Vestervig (samt videre gennem en kvindelinje bl.a. polarforskeren Knud Rasmussen og medlemmer af kunstnerslægten Rosing på Grønland).

Om nævnte Mathias Pedersen Hamborg i Hobro giver Brask andetsteds lidt flere oplysninger:

“Nogenlunde samtidig med Mette Sophie Kalow døde byfogeden i Hobro Lauritz Christensen Skipper, der tilhørte en af egnens kendte slægter, og som var gift med Mette Lauritzdatter Skaarup af en anset Hobro-slægt; Mathias Hamborg havde haft god forbindelse med byfogden, og han optrådte nu som lavværge for enken for senere at ægte hende.

“Hun førte en del med sig, og han er nu en del år byens ubestridte førstemand, hvilket også fremgår af skatteansættelsen. F.eks. blev han i 1710 ansat til at udrede 32 Rdl. i krigsstyr, hvilket var langt det største beløb i byen, medens byfogden, den iøvrigt fremtrædende Chr. Nielsen Hostrup, blot skulle betale 8 Rdl.

“Mathias Hamborg døde først – i 1718, men uanset bevillingen (til at hensidde i uskiftet bo) lod enken dog afholde skifte i 1720 “eftersom bemeldte min sal. mands arvinger indstændig derom anholder, og jeg for den gode sal. mands skyld gerne ser deres gavn og fremtarv”.

“Formuen synes nu nærmest at være blevet lidt forringet, der var nok nogle flere ejendomme i Hobro, men der var mindre bøndergods, Mathias Hamborg havde også i 1716 solgt 1 gård i Vester Tørslev og 1 gård i Kastbjerg med 4 gadehuse til sin fættersøn og Gudsøn Jens Brask i Kjellerup; det var ligeledes svundet lidt i sølvet, og der var nu en gæld på ialt ca. 1875 Rdl., hvoraf 285 Rdl. til Jens Brask og 200 Rdl. til Niels Pedersen (Abildgaard) på Thostrup Hovgaard, der var gift med en niece af Hamborg.

“Til deling var der nu kun godt 1700 Rdl., men det var måske heller ikke særlig heldigt for Mathias Hamborgs arvinger, at Mette Lauritzdatter fra ægteskabet med byfoged Skipper havde 2 døtre i live.

“Mette Lauritzdatter og hendes slægt havde stor betydning for kirken i Hobro. I 1699 skænkede hun og hendes første mand dels en lysekrone, dels en altertavle, som hun og Mathias Hamborg i 1703 lod bekoste malet og stafferet “med brogede farver og forgyldning”, og efter sin 2. mands død gav hun 6 kirketofts agre til kirken for en familiebegravelse i denne for sine mænd, den lille Karen Hamborg og sine egne efterkommere, i hvilken anledning der blev opsat et marmorepitafium med en fyldig indskrift.

“(Mathias’ bror) Thomas Pedersen Hamborg i Skjellerup optræder meget hyppigt på Onsild Herreds ting og beklæder ofte dommersædet. Han er nok identisk med en flere gange nævnt Thomas Vestergaard og har derfor sandsynligvis boet i den forhen omtalte gaard Vestergaard eller i en del deraf.
“Han må være død før 3/9 1718, da Maren Christensdatter, sal. Thomas Pedersens enke i Skjellerup nævnes på Onsild Herreds ting. De havde ifølge Mette Skaarups skifte med mandens arvinger kun en datter Karen, der angives gift med Niels Pedersen (Abildgaard) på Thostrup Hovgaard ved Hobro”.

Sidstnævnte ægtepar er min farfars tip3-oldeforældre. Andetsteds. Herudover er min fars forslægt så vidt jeg ved helt overvejende af Himmerlandsk landalmue, og det er derfor naturligvis en sjælden undtagelse, at kunne finde lidt udførligere oplysninger om enkeltpersoner i 16-1700-tallet, jf. ovenfor. Så tak til Aage Brask for hans flittige og grundige arbejde! Næste titel

2. BILLEDER FRA ENEVÆLDENS HISTORIE af Norman Hall Hansen (1949) er en lidt mere ydmyg sag sammenlignet med Aage Brask’s omfattende og detaljerede værk om Kjellerup.

På godt 100 sider bringes 15 mindre afhandlinger om personer og hændelser fra enevældstiden, blandt hvilke: Eventyresken Dina Skomagers – Prins Jørgen af Danmark – En Nordjydsk handelsfyrste – Christian 7. og teatret – Regerinsskiftet i 1784 – Enevældens historieskriver – m.m.

Det er den lille afhandling på knap 7 sider om Prins Jørgen, jeg vil bruge som anledning til at fortælle lidt flere lokal- og familiehistorier fra min nordenfjordske hjemegn, hvorfor jeg endnu engang advarer den ukendte læser…

Først nogle udtog fra artiklen, der begynder således:

“Fra BBC’s udsendelser under den sidste krig kender vi alle Prins Jørgens March, varskoet om at nu kunde vi sætte os hen og afvente den danske stemme fra London og et af den gamle tonedigter Henry Purcells mesterværker. Nu huskes Purcell, der var organist ved Westminster Abbey, væsentligt for sin kirkemusik, og hans mange festkantater, operaer og dramatiske arbejder høres kun sjeldent.

“Mange lyttere har vel undret sig over hvem den prins Jørgen var, til hvis ære den djærve march er skrevet, og det er da om ham, der her skal fortælles.

“Jørgen var den yngste af Frederik 3.’s 2 sønner i ægteskabet med dronning Sophie Amalie, og kom til verden på Københavns slot d. 21. april 1653. Som skik og brug fordrede det i højadelige kredse blev han i femtenårsalderen sendt på en større udenlandsrejse, og under ledelse af sin hofmester Christian Günther v. d. Osten besøgte han Holland, de spanske Nederlande, Frankrig, England og Italien.

“Ved sin faders død i februar 1670 fik han testamentarisk tillagt Vordingborg amt på livstid med hovedgaardene Beldringe og Lekkende foruden en aarlig livrente på 30.000 daler, og i de følgende år erhvervede han gården jungshoved og lod i Vordingborg opføre det forlængst forsvundne “Prins Jørgens Slot”, et jagtslot i italiensk stil.

“På en senere udenlandsrejse studerede han krigskunst i Frankrig og Tyskland, og han deltog med hæder i den skaanske krig sammen med sin broder Christian 5., hvis liv han reddede i slaget ved Landskrona i 1677, hvor baade han og kongen med egen haand skal have nedlagt flere fjender.

“Prins Jørgen skildres som en høj, smuk, lys mand. At han var i besiddelse af personligt mod har vi set, men af væsen var han tilbageholdende og indesluttet og havde som sin fader vanskeligt ved at udtrykke sig i tale.

“Første gang den europæiske politiks søgelys falder på den danske prins er ved den polske kong Michaels død i efteråret 1673, hvor Jørgen blev stillet i forslag som hans efterfølger af et parti indenfor den polske adel, vel nærmest for at undgå valget af andre tronprætendenter, der støttedes af henholdsvis den franske konge og den østrigske kejser.

“Polakkerne ønskede ikke at deres land skulde komme i afhængighedsforhold til nogen af de nævnte stormagter, og det skulde derfor synes som om en dansk prins måtte have gode chancer for at blive valgt til polsk konge.

“Imidlertid strandede disse bestræbelser, væsentligst på grund af prinsens vægring ved at opgive sin lutherske tro, og den polske rigsdag valgte den fra krigene med Tyrkiet berømte feltherre Johan Sobiesky til konge.

“Prinsen nærmede sig nu de tredive år og af politiske grunde gjaldt det om at finde en passende brud til ham. Valget faldt da på den Braunschweig-Lüneburg-Celleske prinsesse Sophie Dorothea, om hvis haand Jørgen konkurrede med prins Georg af Hannover, den senere Georg 1. af Storbritannien, og det blev denne, der gik af med sejren, således at den tyske prinsesse blev stammoder til det hannoveranske kongehus i England.

“Christian 5.’s opmærksomhed vendte sig derefter mod England, og i foråret 1683 rettedes gennem den danske gesandt i London en officiel henvendelse til kong Karl 2. om hans broderdatter prinsesse Annes hånd. Hun var yngste datter af hertugen af York, den senere Jakob (James) 2., hvis ældre datter Mary i 1677 var blevet gift med hertug Wilhelm af Oranien, den senere kong Wilhelm 3. af England.

“I juli samme år afhentedes prins Jørgen og hans overkammerherre grev Christian Siegfried von Plessen i Glückstadt af hertugen af Yorks overkammerherre John Churchill, der i de kommende år skulde erhverve et verdensnavn som feltherre, nemlig Marlborough, den fra den franske soldatervise kendte “Mallebrok”.

“Dette første møde mellem de to så vidt forskellige mænd, den overlegne og handlekraftige diplomat og feltherre og den noget forsagte og beskedne prins – han betegnes i en samtidig biografi som “mild and gentle” – skulle udvikle sig til et varmt venskab.

“Den 27. juli 1683 fandt formælingen sted i Sct. James’ Palace i nærværelse af hoffet og kong Karl 2, og det nygifte prinsepar tog ophold på Windsor Castle. Ved en i oktober måned underskrevet ægtepagt tillagdes der Jørgen, som nu antog navnet George, en betydelig appanage og ejendommen Wandsworth Manor som residens. Samtidig benaadedes han med hosebaandsordenen.

“Intet tydede på, at dette af politiske grunde indgåede ægteskab skulle blive andet og mere end en formel alliance, et personligt baand mellem de to kongehuse, og i begyndelsen gjorde tilmed sprogvanskeligheder forholdet mellem ægtefællerne besværligt, idet brudgommen ikke talte engelsk og bruden ikke tysk. Dette udjævnedes imidlertid snart, og forholdet udviklede sig til et sjældent smukt og harmonisk samliv med trofast gensidig støtte i medgang og modgang, – og modgang og sorg blev dem rigeligt tildelt i deres femogtyveårige ægeskab.

“Inden sit toogfyrretyvende år skænkede Anne sin mand sytten børn, der dog alle var enten dødfødte eller døde i en spæd alder. Kun een lille prins nåede elleveårs alderen inden han afgik ved døden, og skæbnen nægtede således Prins Jørgen at blive stamfader til et engelsk kongehus.

“Men med et slag ændredes Jørgens stilling ved kong Wilhelm 3.’s pludselige død i foråret 1702 efter et fald med hesten på en ridetur i Hampton Court, og kronen gik nu over til Anne som den retmæssige arvtager. Kort efter kongens højtidelige bisættelse i Westminster abbey i april måned fandt Annes kroning sted, og Jørgen blev således “Prince Consort”, idet det ikke lykkedes Anne at få parlamentets samtykke til at give ham kongelig rang.

“Derimod forhøjedes hans årlige appanage til 100.000 pund, og slottene i Kensington og Winchester blev stillet til hans rådighed. Umiddelbart derefter fik dronningen udvirket hans udnævnelse til titulær øverstbefalende over hær og flåde med rang af generalissimus og storadmiral, og Marlborough tilbagekaldes til hoffet, benådedes med hosebåndsordenen og udnævntes til general for alle engelske tropper ude og hjemme.

“Marlboroughs stigende stjerne under krigene med Frankrig og Spanien undgik dog ikke at vække Jørgens misundelse, og forholdet mellem de to mænd kølnedes efterhånden. Medvirkende hertil var den intrigante og ærgerrige lady Marlboroughs optræden overfor dronningen, der omsider førte til at hun afskedigedes fra hoffet i unåde.

“Nominelt var, som allerede nævnt, prinsgemalen den øverstkommanderende over hær og flåde, men i praksis betød dette kun at han præsiderede i admiralitetsrådet, og over hærens anliggender var den populære hertug af Marlborough enerådende. Flådens uheldige indsats ved flere lejligheder udsatte Jørgen for en stærk kritik, tildels med urette, da det jo ikke var ham personlig med det samlede admiralitet, der var ansvarlig for søkrigens førelse.

“Man kan dog roligt sige, at Jørgen savnede de egenskaber, der gør en mand leder af format, men kan på den anden side ikke frakende ham pligtfølelse, troskab og loyalitet. Når han aldrig nåede at vinde egentlig folkeyndest skyldtes det medfødte mangler i hans optræden. Hans sygdom, en astma der aldrig forlod ham, medførte at han til stadighed var besværet af åndenød, hoste og talevanskeligheder, og også led af en konstant hovedpine.

“Han er i samtidige memoirer blevet betegnet som svær eller fed med forkærlighed for nyheder, for flasken og for dronningen. Kærligheden til hans gemalinde, hvem han var en trofast og opofrende husbond igennem deres lange ægteskab, tjener nu ikke til hans forklejnelse, og hang til drik synes ikke at have præget ham mere end mange andre af tidens mænd.

“Bordets glæder var jo en vigtig bestanddel i datidens selskabelige omgang. Hvad angår hans forkærlighed for nyheder, navnlig politiske, så behøver denne ikke at betegne andet end et naturligt og prisværdigt ønske om at blive holdt underrettet om begivenhederne i det urolige Europa, og iøvrigt også under de alt andet end rolige indre forhold i landet.

“Hans samtidige er dog alle enige om at karakterisere ham som et elskværdigt og beskedent menneske, der var fri for laster og levede i et særdeles lykkeligt ægteskab. Hans hovedinteresser synes at have været heste og jagtudflugter, og han syslede også en del med matematik og nærede stor interesse for de skønne kunster.

“Winston Chruchill har sikkert i bogen om sin berømte forfader Marlborough truffet rigtigt når han hverken tillægger ham dygtighed eller lærdom, men kalder ham et jævnt, normalt mandfolk uden svig og ærgerrighed og med en betydelig appetit for bordets glæder, en egenskab han jo i høj grad delte med sin samtid.

“Formodningen om, at han havde hang til drikkeri kan også skyldes, at han ofte medførte en flaske med medicin for at afbøde virkningen af de hyppige anfald af hoste og åndenød.

“I august 1702 rejste Jørgen med dronning Anne til Bath for at gennemgå en kur for sin astma, og i de følgende år var hans helbred meget svingende. I oktober 1708 døde prinsen efter et længere smertefuldt sygeleje i Kensington Palace, 55 år gammel, og han bisattes kort derefter i Karl 2.’s kapel i Westminster abbey.

“Han var under sine mange og ofte langvarige sygdomsanfald blevet plejet af dronningen med aldrig svigtende troskab, og et sjædent smukt samliv opløstes ved hans bortgang.

“I et brev af 9. november fra Sct. James’ Palace giver dronning Anne Frederik 4. af Danmark – Monsieur mon Frere et Neveu, som hun kalder ham – meddelelse om dødsfaldet, og i parlamentets kondolencetale til dronningen fremhæves prinsgemalens “høje dyder, der til evig tid vil gøre hans minde dyrebart” og hans “kærlighed til fædrelandet, hvorved han havde vundet alle undersaatters hjerter og sat sig et uforglemmeligt eftermæle”.

“Han overlevedes i seks år af sin barnløse dronning, efter hvis død det Hannoveranske Kurfyrstehus besatte den engelske trone med Kong Georg 1.”

Ups, – det blev vistnok til det meste af artiklen, dog med undtagelse af de mange politiske forviklinger i England i årene før Anne bliver dronning. Vil man læse mere om Prins Jørgen kan man med fordel konsultere nogle af historiken Chr. H. Brasch’s arbejder, herunder “Prins Georg af Danmark i hans Ægteskab med Dronning Anna of Storbrittannien” (1890), “Griffenfelds Kjærlighed til Charlotte Amelie la Tremouille” (1885) og “Det polske Kongevalg 1674. Med hensyn til Prins Georg af Danmark” (1882).

Tilbage bliver nu at trække en tråd til Nordjysk lokal- og personalhistorie, hvilket faktisk er muligt, selvom tråden er tynd.

Efter Jørgens hjemkomst fra sin 1. udenlandsrejse i anledning af faderens død i beg. af 1670 synes – i henhold til medicinhistorikeren Carøe’s meddelelser – Prinsens hidtidge barber (kirurg/læge/spindoktor) at være afskediget og erstattet af en Thomas Speitzer.

I en på Rigsarkivet opbevaret tysksproget supplikation til “hans kongelige majestæts højtbetroede Deputerede- og General-Commisariat” vedr. et kongeligt løfte til hans søn ‘Greger Speitzer’ om stilligen som garnisionsfeltskær i Fredericia underskriver Thomas Speitzer sig som “Ihr hoheit Printz Georgs Leib Balbier” (hans højhed prins Georgs livbarber). Brevet er udateret, men må være fra engang i 1670’erne.

Thomas Speitzer er antageligt kommet til Danmark med oberst Hans Schack, den senere feltherre, som dennes barber og kirurg/læge. Overlæge Torben Geill har i et hæfte om politikeren Carl Ploug (der var tip3-oldebarn af Thomas Speitzer) oplyst, at den her omhandlede kirurgslægt Speitzer stammer fra Triest i det daværende Østrig-Ungarn (Torben Geill havde vistnok en østrigsk hustru). At dømme efter navnet, håndværket og hjemstedet kunne slægten forresten vistnok gerne have en jødisk baggrund, men herom vides mig bekendt iøvrigt intet.

Sønnen Gregers var ved sin død regimentsfeltskær i Randers og angives at have bl.a. en søn Parmo Gregersen Speitzer. Denne blev officer og tjente i hestegarden i 30-40 år. Han blev efter Den Store Nordiske Krig i 1721 afdanket som major fra et norsk rytterregiment og tog ophold i Gøttrup by og sogn i Vester Hanherred, hvor han havde slægtninge, idet hans (formentlige) bror Mads Gregersen Speitzer ejede Aggersborggaard.

Parmo og hustru Maria Jakobsdatter havde kun 1 barn, datteren Mette Marie, der blev gift med en kirurg fra København Frederik Petersen. De boede i landsbyen Gøttrup, dengang en af Danmarks største landsbyer, og fik 2 sønner samt en datter, der døde ung.

Den ældste søn Parmo Carl Petersen blev provst i Kolding (og blev morfar til politikeren Carl Ploug), mens den yngre søn Christoffer Frederik Petersen (f.1743) blev forligskommisær i Vester Hanherred (min tip3-oldefar).

En nu desværre afdød slægsforsker, Fru Inger Ahl har for en snes år siden velvilligst meddelt mig, at bemeldte Parmo blev født 9. april 1670 i Fredericia. Desværre tabte jeg forbindelsen til hende, forinden jeg fik opklaret kilden til oplysningen, og jeg har endnu ikke fundet den af egen kraft.

Dette ville imidlertid ikke være uden interesse, idet hans afstamning så vidt jeg forstår p.t. ikke kan betragtes som ganske afklaret. I synderlighed forekommer det en smule suspekt, at han ikke nævnes med et ord i den omfattende skifteopgørelse 1692 efter hans formodede far Gregers Thomasen Speitzer i Randers, som er bevaret in extenso. Hvorimod hans formodede søskende, herunder Mads Gregersen Speitzer, alle er nævnt i skiftet.

Tænkeligt kan han have været en fætter og ikke en bror til Mads Speitzer, og der kendes da også en bror Jürgen til Gregers, samt herudover en militærkirurg Parmo Speitzer, nævnt i et brev fra 1678, om hvem jeg iøvrigt intet ved.
Eller han kan evt. have været en adoptivsøn. Der har under alle omstændigheder tydeligvis været tale om en eller anden form a nært slægtskab, omendskønt dette på nuv. tidspunkt så vidt jeg ved ikke kan konkretiseres nærmere.

Nogle flere oplysninger om Nordenfjordsk lokal- og personal-historie kan findes her:

En minderune

Bogsamlere Uden Bøger (rev.)

Kai Friis Moeller – H.G. Wells – Queen Christina – Madame de Pompadour

Lidt om kabaler m.m.

http://blocnotesimma.wordpress.com/2010/09/13/september-3-del/ (Bonde af Thy)

(14.Jun.2013/rev.07.Dec.2018)

Did you enjoy this essay? Then why not share it with a friend?

Crossposted on www.gamleboeger.dk og (slightly amended) http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Louis Sancho and the CERN/LHC

Today is Sunday and it’s been a real nice and sunny late autumn day. Its also the closing day of the ongoing dutch book sale in the Heilig Geist Church House here in downtown Copenhagen.

I’ve managed to haul a couple of bags shock full of 75-cents books all the way to a nice café not too far away. Even if four or five freezing street musicians did their best to blow me away with their electric amplifiers.

Frankly I don’t understand the City Council allows power amplified street music. It’s annoying for many passers-by and for the businesses nearby and, incidentally, too loud background music only tend to dilute or even totally drown the performers personal statements.

But here we are and I would like to mention a few of the books I fetched at the sale. But, as before, let’s first take a quick look at at a couple a my recent tweets (from twitter.com/gamleboeger). It’s the same text in all three tweets but with different links.

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018
STELLA NOVA – Menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde?

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018
http://aanirfan.blogspot.com/2017/04/trump-at-war-with-assad-and-putin.html?showComment=1492609463358#c5895090473984166129

So it seems the Chinese are planning to build a particle accelerator much more powerful than Europe’s notorious CERN/LHC, the Large Hadron Collider.

I always thought the – relatively few, to be sure – chinese persons I have talked to seemed to be quite smart. But building and operating another Large Hadron Collider much, much more powerful than the CERN/LHC is obviously anything but smart.

Just from I posted my first comment on the Large Hadron Collider in (June 2014 and) January 2015, (Link 1) I’ve had a hard time grasping that seemingly no one from our top global leadership were able to apprehend the stark and imminent danger posed by monster machines like CERN’s Large Hadron Collider.

They are in fact monstrously large bombs, ‘able to blow up stars and planets’.

The worst case scenario is supposed to be our Earth blowing up like a Nova or even Supernova.

In which case the fireball could be typically 300 million km across (equal to the diameter of Earths orbit around the Sun) and hence evaporating Earth and (some of) the inner planets AND POSSIBLY KICKING OUR SUN RIGHT OUT OF THE MILKY WAY GALAXY (Link 2).

Please read this short extract from the home page of Luis Sancho, top of the world theoretical physicist:

‘LUIS SANCHO – On himself: top of the world of systems sciences and cybernetics. IQ 180. But now 80% of my papers have been erased from ‘Google Scholars’.
See my best work, ‘Absolute relativity: the 5th dimension’, at kindle
http://www.amazon.com/Information-dimension-Space-Time-Sciences-ebook/dp/B005SS6ZE4/ref=sr_1_13?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1354750506&sr=1-13 )

On CERN science and scientists:

Cern is full of 20 something very smart who think because they have a ‘title’ and went through the industry of information they know a lot.

They are very smart. So smart that they will die of it. Because the Universe is NOT SMART BUT INTELLIGENT.

Smart people (try and) ‘cheat’ the laws of the Universe.

Those people are nuts, evil children, and they don’t even know they are

Absolute evil = death is 1/2 of the Universe

‘those who pretend to impose truth with power will be the laugh of the gods’. (Einstein)

The two biggest infamous basterds of modern science, the inventors of cybernetics and the H-bomb were obsessed with extinction.

‘They knew they were the parents of the two sciences, nuclear physics and robots that would kill us. They ONLY talked of THIS. It was their obsession

Don’t you get it? It is all a moral question!! They know they can kill the planet, they don’t care

They live off making weapons, they are nuclear scientists, they live with death.

When CERN crosses the so-called ‘bag number’ (number of strange quarks needed to coalescence into a strangelet) we shall die.

WHEN this happens IS THE ONLY ISSUE NOT TOTALLY CLARIFIED.

CERN is a cosmic bomb, able to blow up stars and planets, the 3rd evolution of nuclear bombs after the atomic bomb and the hydrogen bomb.’

(extracted from https://cerntruth.wordpress.com/2010/07/23/the-mayan-prophecy/

and a comment I posted on the widely read, critical blog aanirfan.blogspot.com in april 2017:

gamleboeger19 April 2017 at 06:44
http://aanirfan.blogspot.com/2017/04/trump-at-war-with-assad-and-putin.html?showComment=1492609463358#c5895090473984166129 )

However it seems the CERN/LHC has now been (or is to be) shut down for 10 years ‘to be upgraded’. Has somebody perhaps seen the light after all?

The critical blog aanirfan.blogspot.com, writing since 2004, was suppressed from Blogger (a Google company) from Nov.10 until Dec.1. Most observers presumably think the actual reason was the penultimate entry, that dealt with a woman authors book critical of the main-stream holocaust story.

But probably this would not be the real reason. You see – the global TPTB have no qualms whatsoever with being flagged as evil or avaricious. That is merely some sort of an ideal for them, I’m afraid?

However they certainly cannot bear and tolerate being flagged as clueless – which is, nevertheless, what the CERN/LHC conundrum may perhaps have proven them to be?

Doesn’t the above exposition by Louis Sancho tend to strongly suggest that humans will be unable to understand and navigate the dangers of the Universe without a keen sense of morals? And not without a functioning right half-brain.

Hence the urgent issue for the TPTB with the outspoken and popular aanirfan blog – with thousands of hits daily – was perhaps more likely that aanirfan on April 19, 2017 had published my above comment with the exposé on and by Louis Sancho. Only several months later it was announced that the Large Hadron Collider was scheduled to be shut down ‘for 10 years’.

You need to be aware, ofcourse, that both my blogs and certainly the aanirfan blog have been read by the top power brokers of the world. And they couldn’t see the light?

Link 1.
(pls. scroll down for english text)
STELLA NOVA – Menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde?

And (danish only)
www.gamleboeger.dk/2016/09/01/fugleperspektiv/

Link 2.
www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/07/hypervelocity-stars-invade-the-milky-way.html#more

But now today’s main dish, – a few more 75-cent books:

1. MATTHIAS CLAUDIUS OG HANS VENNEKREDS. Af Richard Petersen. Kjøbenhavn 1884, Schønbergs Forlag. 420 p. Bound in rather frugal half cloth. (Note 1)

Matthias Claudius (1740-1815) was a renowned german poet, writer and journalist. Also called ‘the Wandsbecker Bote’ after his like named journal (1770-75).

He knew/befriended many comtemporary german male and women writers and thinkers, among others Klopstock, Lessing, Herder, Jacobi, Lavater and Gallitzin.

The author Richard Petersen (1838-1905) was renowned as an author of biographies, among which the above ranks among his most important.

He also treated of Henrik Steffens, Thomas Kingo, Frederika Bremer, Mme de Staël Holstein, Jens Baggesen & Sofie v. Haller, J.K.Lavater and others.

Sadly he didn’t manage to finish his biography of Carl Ploug, the prominent Danish 19. century publisher, editor, poet and politician.

Wandsbeck, now part of greater Hamburg, was then a small city just outside Hamburg on the border to then more or less Danish Holstein.

In my childhood’s Jutland you might still hear old people say ‘go to Wandsbeck’ for ‘go to blazes’. Perhaps because the city of Wandsbeck in the past was thought to owe its existense to rouges, criminals and bankrupts.

From the preface: “Min bog har imidlertid et videregaaende formaal end at skildre selve Claudius’ livsførelse og gjerning, idet den tager sigte paa også at fremstille hans ‘vennekreds’.

“Jeg tror, de fleste læsere ville indrømme mig, at det saaledes er hensigtsmæssigst og bedst; han maa ses i sin samtid for at kunne forstaas.”

Note 1.
Only today (Nov.29.) I have noted an inscription from a previous owner on a flyleaf that somehow got stuck to another: ‘H.H.Lefolii, Jul 1885 – gave fra min hustru’ (i.e.: Christmas 1885 – present from my wife).

H.H. Lefolii (born in Copenhagen 1819 – d.1908) was a prominent nineteenth century school man and translator of historical sources. His wife was Christiane Dor. Julie Strandbygaard.

2. KRISTEN KOLD – FOLKEHØJSKOLENS BANEBRYDER. Af Frederik Nygård. Bd. 1-2. Odense, 1895, ca. 500 p. Taveligt, noget slidt halvlæder, bogblokken pæn og venholdt.

Kr. Kold (1816-70) was a Danish school pioneer of world wide renown. Perhaps his thinking on childrens schools was most widely acclaimed.

Here is a few lines from page 209, vol 2, that seems to summarize Kold’s mission statement:

‘I sin tale ved ‘Vennemødet’ i København den 11.Sept.1866 karakterisererde Kold sin højskolevirksomhed i følgende slutningsord:

‘Jeg vil slutte med den bemærkning, at oplysning har jeg næppe så godt greb paa, som jeg har paa oplivelse. Jeg opliver først, og saa oplyser jeg bagefter, eller i al fald opliver og oplyser jeg paa en gang.

‘Og det tror jeg er rigtigt, thi oplivelse er det, som man trænger til. Altsaa er det at oplive langt mere min opgave ved skolen end at oplyse.’

3. DEN MENNESKELIGE PERSONLIGHED OG DENS BESTAAEN EFTER LEGEMETS DØD. Af Frederic W.H.Myers. København, 1968-69, 2 vols., 667 + 637 p. Original cloth.

This is ofcourse the famous classic for everyone interested in the esoterical aspects of the human personality – like dreams, spooks, telepathy and so on and so forth.

It’s quite incredible you can buy these two massive volumes in rather nice condition for one-and-a-half quid!

4. GEORG BRANDES – I MODSIGELSERNES TEGN BERLIN 1877-83. Af Jørgen Knudsen. Gyldendal, 1988. 361 p. Softcover.

From the back cover:

‘Dette bind fortæller om de seks aar, Georg Brandes boede i Berlin i et frivilligt eksil – en central periode i hans liv og udvikling, desuden en særdeles veldokumenteret periode.

Nyt stof er beretningen om hans ægteskab. Her kastes et ganske grelt lys over hans rolle som kvindesagens forkæmper. Nyt stof er også beretningen om hans årelange betagelse af den gifte tyske kvinde Lulu v. d. Leyen – en dramatisk trekanthistorie, som skulle trække lange spor efter sig.

Også Brandes’ forhold til det moderne gennembruds mænd er belyst – hans forsøg på at holde sine folk til ilden og holde sammen på tropperne. Uden at blive oplevet som tyran af dem.

Et gennemgående tema i bogen er den rådvildhed og ubeslutsomhed, som denne viljekraftens besynger viser sig at være ramt af i disse år. Som tømmermænd efter rusen, sådan følger de lammende modsigelser efter den bevingede frigørelse. Men det er modsigelserne, der tvinger historien videre, når de bliver uudholdelige.’

Obviously another nice buy for 75 cents.

5. STRINDBERG ET ROUSSEAU. By Elie Poulenard. Paris, 1959, Presses Universitaires, 187 p., soft cover.

A fly leaf has this inscription: ‘A Monsieur le lecteur Bent Culmsee, hommage amical de l’auteur – E.Poulenard.

There are 17 parts, among which:

Chap. IX: Pourquoi Strindberg s’est-il proclamé disciple de Rousseau?

Appendice III: L’égocentrisme chez Rousseau et Strindberg

App. IV: Strindberg, Rousseau, Tolstoi, les socialistes agraires et la méthode d’attaque indirecte de Kierkegaard.

App. VII: Rousseau condamné par Nietzsche.

6. DE STORE ROMANER. Af Henning Kehler. København, 1940, Gyldendal, 188 p. soft cover.

From the back cover:

‘Faa foredragsserier i statsradiofonien har haft samme kvalitet og er blevet lyttet til under samme opmærksomhed hos den mere kræsne del af lytternes store skare som Henning Kehlers ‘De store Romaner’.

‘Henning Kehler har bagefter gennemskrevet foredragene og udvidet dem betydeligt. Bogen gennemgaar Gralsromanen, Tristanromanen, Don Quixote, Simplicius Simplicissimus, Robinson Krusoe, Gil Blas, Wilhelm Meister, Ivanhoe, Madame Bovary, Raskolnikov og En dansk Students Eventyr.

‘De store Romaner’ er en i sin art, ved sin idé og udførelse, enestaaende ledetraad i romanens historie og tolkning af de ypperste romanværker.’

7. HIPPOLYTE TAINE. ÉTAPES DE SON OEUVRE. par Paul-Victor Rubow. Copenhagen/Paris 1930, 157 p. Softcover.

I already own a copy of this litte book, but the present specimen is in very nice condition, and for 75 cents I thought I could afford a keeper and a user.

8. ARCHETYPES. The Persistence of Unifying Patterns. By Elemira Zolla (Rome). NewYork/London, 1982, 140 p. Hardcover.

From the front inside flap of the dustcover:

‘Throughout the world there persist constants known as archetypes – patterns of impulse, thought and behaviour that mold not only man’s history but also his dreams.

‘Professor Zolla shows ways to define and evaluate those patterns in their various guises, ancient and contemporary. He has gathered together a vast amount of material drawn from eastern and western traditions, from science, leterature, art and poetry. The interpretations he puts forward are often highly original and challenging to established ways of thinking.

‘There emerges from this book what can only be described as a global metaphysical system, yet professor Zolla’s language is not that of a treatise. Rather, he presents a brilliant series of lessons in the art of centering, which allows us to relate to the archetypes creatively.

‘Zolla’s deep, polymathic probing of the terms of human existence makes it sensible to compare him with Simone Weil, while some of his conclusions about ultimate mysteries – expressed in signs, symbols, and sacraments, the sense of which we have lost – will make us think of the later T.S.Eliot.’

9. Two more books with essays by Paul V. Rubow and also five more french books on french literature.

(Posted 18.Nov./07.Dec.2018)

Did you enjoy this essay? Then why not share it with a friend?

To be crossposted on http://blocnotesimma.wordpress.com and www.gamleboeger.dk

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Another Fine Mess – Oliver!

Today we’ll take a look at and analyze a bit on another tweet from October 15. Only this tweet was not posted.

(15.Oct.2018) Today was visited by my kid sister. After taking her to the train station I returned home after dark at about 8 p.m. At corner of Mariendalsvej, just outside the candy store, a fast, black Mercedes with Mossad hit-squad was waiting for me. Two men outside, one partly disguised as police officer with reflective stripes and some sort of a badge. Just as I went by the first man called out to the other that had started mowing my way, to lay off. Obviously because a biker just passed very close by me – just in the right/wrong seconds!

However I never intended to tweet about the following incidents, that’s necessary to have in mind when analyzing the above:

On October 11. I had been using the laundry in our basement since midday. At abt. 2.30 p.m. I happened to see this from my street window: A MC-Police Officer (MC-PO) had seemingly stopped a somewhat dilapidated small car with a somewhat dilapidated small, fat, dark-haired man directly in front of the street door to our appartment house.

The small man soon ‘took the air’ but the MC-PO kept vigil with his MC and the car for about an hour (more or less).

At abt. 3 p.m. I had to pass closely by this (friendly looking!) PO to fetch the last of my laundered clothes in the basement.

In the late a.m. on the day before, i.e. Wednesday October 10, I had tweeted about certain clairvoyant visions from the early hours in the a.m.

Also I blogged about these tweets later in the day, must have been roughly mid afternoon, from a downtown café:
http://www.gamleboeger.dk/2018/10/10/indian-summer/
As you can see I’m somewhat critical of Mossad and their friends in the tweets/blog entry.

After having posted the blog-update I was walking along Vesterbrogade in downtown Copenhagen when being overtaken by an enormous convoy of Police MC’s plus a couple of darkened cars.

I don’t remember to have ever seen such a giant MC-convoy and naturally wondered – but only slightly – what was going on.

Only a couple of days later – on Oct. 12. – I learned that the Head of State (HoS) of a certain M.E. nation was on official visit in Denmark. I usually skim several it-newssites, danish and international, daily and am sure I didn’t then see one word about this state visit.

So here is the mess – perhaps:

Said HoS hypothetically may have instantly taken affront by me tweeting something about a few of my many bad experiences with Mossad and their friends – on the exact(?) same (hour? and) morning said HoS touched down with his plane in the Copenhagen airport (But I have still no precise idea when that was).

Perhaps his embassy may then have asked their honourable Danish government to instantly pay me back for my gross misconduct and provocation?

It may thus – hypothetically – have been decided to place a PET/Mossad agent with a dilapidated car and a (sane, clever and honest, obviously) MC-PO directly in front of my street door?

That certainly should throw a scare into me – right? Yes, if I had just a wispy, tiny inkling about the whereabout of a certain touchy HoS from a certain touchy M.E. nation – then I certainly might well have felt a bit uneasy with being watched and surrounded by police?

But where do the hit-squad fit into the mess? Well, our honourable MC-PO ofcourse quickly became aware that his presence didn’t seem to bother me in the least. I guess that’s something PO’s soon learn to discern in their line of duty?

Hence that’s what he would report to his superiors, that would report to MOJ, that would report to his superiours here or on the embassy, that would report to their govt., that would report to their HoS?

Hypothetically, then, trying to turn a small mess to a grand success the embassy may perhaps have decided to get clever: If he’s so conficent with PO’s – why not just set up a hit-squad with agents at least partly disguised as Police Officers.

And as we through our full-spectrum surveillance of his daily routine and his flat know the plans for taking his sister to the station in detail – it should be easy to pick a stake out.

By the way, any hit-squad with agents disguised as PO’s is basically very dangerous. Their camouflage sort of put you off guard. If you are not sort of protected by a very strongly developed sixt-sense, you will normally be dead meat.

Summing up: I’m somewhat at a loss to fully understand the instant affront hypothetically taken by said HoS. As a matter of fact I can’t help wondering, if Mossad and their friends haven’t perhaps been pulling the leg of his excellency’s a bit; or at the very least the leg of our MOJ, perhaps?

The reason is one have to suppose that Mossad and their friends through their year-long full-spectrum surveillance of my flat most likely may have always been very well aware, that I probably hadn’t the faintest idea about this HoS’ planned visit to Denmark?

But then again Mossad and their friends always were spoiling for a fight – weren’t they?

Update 22.Okt.2018.

It seems the above blog entry from Sunday 21st (and together with my entry from Saturday 20th http://www.gamleboeger.dk/2018/10/20/75-cents-books-and-more/ ) has not been received particularly favourably by the The-Powers-That-Be.

At least I was already today, monday 22nd, starkly and very vividly warned by telepathy in two clairvoyant visions early in the a.m. I have also tweeted about it this morning, here are the tweets (only very slightly amended):

(22.10.2018)Tonite in clairvoyant vision saw decadent score of people walking along nightly road. Appeared to be mostly assorted rogues, lunatics and traitors. Opposition traitors just cast their disguise and joined the gang. Someone said: Let’s deliver the package’ (i.e. myself to Mossad?)

It might thus perhaps be deducted that the Govt. and their loyal opposition, perhaps unsurprisingly has resolved to combine their hatred for myself – ‘the undaunted regime critic’? For instance this link may hypothetically pertain to the governments oppositions leader as MOJ, if I’m not entirely mistaken?
https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/07/28/spooky-times-seriality-or-jakuza/

And ofcourse the SecretService/SecretPolice/Mossad are supposed to handle the particulars?

(22Okt2018)Tonite in clairvoyant vision saw man in darkblue ‘uniform’ presenting himself as from Goldma (or something) wanting to inspect my flat. As I declined he wanted to use my WC. As again declined he tried to force his way in. Perhaps the Govt. dont like my blogs?

(Posted 21.Oct.2018/Updated 22.Oct.2018)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

75-Cents Books – And More

Ten days ago I pledged to report on a bag of 5-kr books acquired at the end of September in the permanent dutch book sale at the Coal Market square here in downtown Copenhagen. So here we go – or almost. Because today I feel like firstly commenting on a few recent tweets on @gamleboeger.

So let’s take a quick look. I almost exclusively tweet with links to online news, these are all from October 15.

1. Genome Hackers Show No One’s DNA Is Anonymous Anymore
https://www.wired.com/story/genome-hackers-show-no-ones-dna-is-anonymous-anymore/

>>>Our governments obviously have no ability and/or intention of protecting their citizens from maliciously invasive troublemakers in any and all areas of privacy.

But your personal DNA is really your most private and valuable possession, don’t you think?

It’s obviously also valuable for someone else. And at some point these someones want to rob you of your valuables, all of them. You can bet on that, and is what we see here.

2. Deepfake Videos Are Getting Real and That’s a Problem.
Seeing isn’t believing anymore. Deep-learning computer applications can now generate fake video and audio recordings that look strikingly real.
https://www.wsj.com/articles/deepfake-videos-are-ruining-lives-is-democracy-next-1539595787

>>>In many ways the digital world is becoming downright demonic. Specifically, hasn’t digital imagery now almost become the direct opposite of classic, straight photography, valued for its honesty?

3. How Manhattan Became a Rich Ghost Town.
New York’s empty storefronts are a dark omen for the future of cities.
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/new-york-retail-vacancy/572911/

>>>Here we see another showcase of how the deranged money-printing frenzy has warped all asset valuations. Most metropolitan downtown areas are fastly becoming depopulated and cleared of real, living store-fronts. Almost no one running a honest, sane business can pay the outrageous rents demanded by the millionaire and billionaire real-estate owners.

Remember – these large investors have access to almost unlimited funds almost for free. Something that’s certainly not awailable to most medium, small or – heaven forbid – mom-and-pop stores.

4. World’s oldest woman, 129, who says her long life is a punishment from God remembers the one happy day in her life – when she returned home after surviving a Stalin purge in World War Two
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6272007/Worlds-oldest-woman-129-remembers-time-people-deported-Stalin-World-War-Two.html

>>>Curious story, really: One happy day in 129 years! But doubtless in many cases living conditions for ‘the plebs’ are balancing precariously on the edge.

5. It’s bizarre, really. You’d think that citizens would want good, livable housing to be readily available and dirt cheap. Food and clothing and heat they want to be plentiful and cheap, but not housing. https://www.zerohedge.com/news/2018-10-13/violence-public-anger-erupts-china-home-prices-slide

6. They’ve been trained to view housing as an “investment”, not as a basic necessity. Make housing plentiful and cheap and you’d have an angry mob with pitchforks and torches at the door.
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-13/violence-public-anger-erupts-china-home-prices-slide

7. Violence, Public Anger Erupts In China As Home Prices Slide.
“People are so used to rising prices that it never occurred to them that [prices] can fall too…”
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-13/violence-public-anger-erupts-china-home-prices-slide

>>>To 5, 6 & 7: Like touched upon above, big city real estate valuations are way, way off the chart of sanity.

Among the causes: Many governments sponsor home ownership with tax deduction benefits. That is, the poor people sponsor the rich and the poor-poor sponsor the rich-poor. Also governments sponsor the banks by making much larger loans possible.

But above all, the insane money printing is warping values, as expounded upon already

NINE-ELEVEN-EIGHTEEN or Ob Einem Manne Sey Zunemen Ein Eelichs Weyb Oder Nicht?

8. The Online Censors.
Facebook’s long history of closing down free speech.

The Online Censors

9. “I have said it before and I will say it again: in a corporatist system, wherein there is no clear line between corporate power and government power, corporate censorship is government censorship…”: We’re “Trapped In An Orwellian Oligarchy”
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-12/johnstone-were-trapped-orwellian-oligarchy

>>>To 8 & 9: These virtual monopoly corporations are as such clearly and blatantly operation in disregard of the Danish Constitution (Grundlov). I suppose this applies to most European and many overseas countries as well.

10. Perpetual Taxes on Property
Eric Peters on moral obnoxiousness.

Perpetual Taxes on Property

>>>It’s interesting to note, that most or all countries globally now in reality have abolished private ownership of land and real estate. That is, if you are not able to pay the taxes on your land, lot or house, then the govt. takes possession.

11. The American Ruling Class: How a Selfish Ruling Class Is Bringing America to the Brink of Revolution

The American Ruling Class

12. “My dog can recognize faces,” he says. “My teenage daughter speaks three languages. I would not entrust my savings to either of them.”
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-13/perils-machine-learning-algos-one-pin-drop-can-make-you-lose-20-years-returns

>>>To 12: Of course you shouldn’t entrust your savings to robots. But that’s what everyone now do every day as many or even most world leaders and top business executives are IN FACT ROBOTS: They are almost totally left-brain dominated ‘human’ (or rather inhuman) robots.

If you don’t have an effectively functioning right half-brain working smoothly together with your equally effectively functioning left half-brain – but only a functioning left-half – then you are in fact a robot!

Hence these leaders fascination with artificial intelligence (i.e. robots): Firstly they want to build artificial intelligence to substitute their missing right half-brain (which is impossible – you only get monsters!) and secondly they themselves ofcourse want to ‘breed and proliferate’…

More here
The Robots’ Cash Ban

13. And as he continues to expose one fraud after another, Griffin – unlike Goldman – is truly doing God’s work.
“Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.”
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-13/meet-finance-professor-exposing-rigged-markets-one-academic-paper-time

>>>Read more about this real world hero in the Zerohedge article!

And a little more about ‘gods work’ here

THE GUSSIAN GOLD (A Satire)

14. Exorbitant cost, multiple failures, years overdue: A recap of the ongoing F-35 calamity (VIDEO)
https://www.rt.com/usa/441182-f35-crashes-fuel-budget/

>>>Inbelievable any responsible government can defend procuring this monster aircraft. The price is monstreous – and what about the umbilical cord that has to be live in real time via satellite between the Pentagon and any plane wanting to fly?

Can anyone outside the US but a rank traitor defend this? Please explain to me how, thanks?

15. The European Union believes that it is able to accommodate 3.8 billion more refugees and migrants!
Taken from an official EU Commission Home Affairs Committee document: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees

16. According to the EU Commission, the EU member states can accomadate 3.8 billion – yes, BILLION – refugees/asylum seekers/economic migrants (a majority of whom are Muslims from Africa and the Middle East). The EU’s current total population is approximately 510 million.

SERIOUSLY? The European Union believes that it is able to accommodate 3.8 billion more refugees and migrants!

>>>More crazy paper work?

17. China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”

18. China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018
STELLA NOVA – Menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde?

19. China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018
http://aanirfan.blogspot.com/2017/04/trump-at-war-with-assad-and-putin.html?showComment=1492609463358#c5895090473984166129

>>>To 17, 18 & 19: I have had a hard time grasping that no one from our top global leadership are able to apprehend the stark and imminent danger posed by monster machines like the CERN’s Large Hadron Collider.

They are in fact monstrously large bombs, ‘able to blow up stars and planets’.
The worst case scenario is supposed to be our Earth blowing up like a Nova or even Supernova.

In which case the fireball may be typically 300 million km across (equal to the diameter of earths orbit around the Sun) and hence evaporating Earth and the inner planets AND POSSIBLY KICKING OUR SUN RIGHT OUT OF THE MILKY WAY GALAXY.
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/07/hypervelocity-stars-invade-the-milky-way.html#more

Please read this short extract from the home page of Luis Sancho, top of the world theoretical physicist:

LUIS SANCHO – On himself: top of the world of systems sciences and cybernetics. IQ 180. But now 80% of my papers have been erased from ‘Google Scholars’.
See my best work, ‘Absolute relativity: the 5th dimension’, at kindle
http://www.amazon.com/Information-dimension-Space-Time-Sciences-ebook/dp/B005SS6ZE4/ref=sr_1_13?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1354750506&sr=1-13 )

On CERN science and scientists:

Cern is full of 20 something very smart who think because they have a ‘title’ and went through the industry of information they know a lot

They are very smart. So smart that they will die from it. Because the Universe is NOT SMART BUT INTELLIGENT.

Smart people (try and) ‘cheat’ the laws of the Universe.

Those people are nuts, evil children, and they don’t even know they are

Absolute evil = death is 1/2 of the Universe

‘those who pretend to impose truth with power will be the laugh of the gods’. (Einstein)

The two biggest infamous basterds of modern science, inventors of cybernetics and the H-bomb were obsessed with extinction.

They knew they were the parents of the two sciences, nuclear physics and robots that would kill us. They ONLY talked of THIS. It was their obsession

Don’t you get it? It is all a moral question!! They know they can kill the planet, they don’t care

They live off making weapons, they are nuclear scientists, they live with death.

When CERN crosses the so-called ‘bag number’ (number of strange quarks needed to coalescence into a strangelet) we shall die.

WHEN this happens IS THE ONLY ISSUE NOT TOTALLY CLARIFIED.

CERN is a cosmic bomb, able to blow up stars and planets, the 3rd evolution of nuclear bombs after the atomic bomb and the hydrogen bomb.

(extracted from https://cerntruth.wordpress.com/2010/07/23/the-mayan-prophecy/ and

gamleboeger19 April 2017 at 06:44
http://aanirfan.blogspot.com/2017/04/trump-at-war-with-assad-and-putin.html?showComment=1492609463358#c5895090473984166129 )

However it seems the CERN/LHC has now been (or is to be) shut down for 10 years ‘to be upgraded’. Has somebody perhaps seen the light after all?

More here (pls. scroll down for english text)
STELLA NOVA – Menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde?

And (danish only)

Fugleperspektiv

(Pls see note 1, below)

20. BP: Sanktionen gegen Russland-Energie würden Europa lahmlegen

BP: Sanktionen gegen Russland-Energie würden Europa lahmlegen

>>>Obviously the US-sanctions on Russia are equally malicious to Europe…

THE GUSSIAN GOLD (A Satire)

21. 40% of the American middle class face poverty in retirement, study concludes
https://www.cnbc.com/2018/10/12/40percent-of-american-middle-class-face-poverty-in-retirement-study-says.html

22. Datatilsynet truede med melde TDC’s masseovervågning til politiet
https://www.version2.dk/artikel/datatilsynet-truede-med-melde-tdcs-masseovervaagning-politiet-1086485

23. Efter knap 2 års ulovlig masseovervågning: Pape ser på lov for telelogning
https://www.version2.dk/artikel/efter-knap-2-aars-ulovlig-masseovervaagning-pape-ser-paa-lov-telelogning-1086456

24. Det er mere end på tide, at Søren Pape Poulsen reviderer de danske logningsregler
https://www.information.dk/indland/leder/2018/10/mere-paa-tide-soeren-pape-poulsen-reviderer-danske-logningsregler

25. (Men det er da vist Grundlovsstridigt at give en fremmed Spiontjeneste den magt?) ‘Udgivelsen af »Syv år for PET« ville kræve godkendelse fra CIA’
https://www.berlingske.dk/www.berlingske.dk/udgivelsen-af-syv-aar-for-pet-ville-kraeve-godkendelse-fra-cia

26. ‘Scharf skulle have skadet PETs forhold til samarbejdspartnere og andre efterretningstjenester. For at han måtte nævne andre tjenester, ville det ifølge den daværende juridiske chef have krævet skriftlig godkendelse’ (med hvilken lovhjemmel?)
https://www.berlingske.dk/www.berlingske.dk/udgivelsen-af-syv-aar-for-pet-ville-kraeve-godkendelse-fra-cia

27. Angiveligt har Scharf brudt den såkaldte (Grundlovsstridige?) »tredjelandsregel«, der betyder, at hvis en tjeneste som PET får efterretninger fra et andet lands efterretningstjeneste kan de ikke videregives (til Tinget?) uden oprindelseslandets samtykke.
https://www.berlingske.dk/www.berlingske.dk/udgivelsen-af-syv-aar-for-pet-ville-kraeve-godkendelse-fra-cia

28. »Det (efterretningssamarbejde, red.) er en nedarvet tradition, som baserer sig på tillid, og hvis den tillid bliver brudt, mister man muligheden for at få informationer,« sagde Finn Borch Andersen i retten og uddybede, at det i sidste ende kunne betyde, at PET ikke længere ville modtage efterretninger gennem andre tjenester.
https://www.berlingske.dk/www.berlingske.dk/udgivelsen-af-syv-aar-for-pet-ville-kraeve-godkendelse-fra-cia

29. FBI Steals Treasure Hunters’ Civil War Gold Worth up to $250 million. Article by Mac Slavo.

FBI Steals Treasure Hunters’ Civil War Gold

>>>To 22.-29.: As I have touched upon already five years ago (link), the global caste of ‘consolidated’ Secret Police/Secret Services have become an agressive entity, in its own right, that is – quite simply – reaching for global power.
Danmark i kosmos?

A few additional observations:

29.1. (10.Okt.2018) Tonite had clairvoyant vision of my book storeroom being burglarized. The front door kicked in. Saw 2 men, one with earphones and large green cap/beret (military men?). The gang left Denmark for Ukraine on 3 flights + one fast driving car. Did Mossad panic on account of me telling abt. bugged photo shop?

29.2. (10.Okt.2018) Yesterday I told friendly photo-dealer I suspected his shop was being bugged (by Mossad – former shop assistant perchance M-stooge?). This summer I have noted a certain response to what being said in the shop. Reason for installing bugs is most likely the Secret Police (PET) wants to know if I sell recently acquired things with a profit?

>>>Ad.29.2. No doubth the store is being surveilled by bugs placed in the shop. I’ve learned this from noting certain effects to what was talked about in there.

The reason for the embassy having ordered the bugs installed very probably is a burning desire from SKAT/PET/Mossad to catch me in buying a more or less expensive item in this generally friendly store and soon after to sell it with a profit?

Why is this desire so burning at these rouge agencies? Because (like I’ve touched upon already, link 1.) – they will then roll out all of their most brash and reckless abuse of power and instantly

– ransack my home, accusing me of trading illegally
– steal my cash and valuables,
– steal my keys to my safe deposit box, and steal the content, and perhaps most importantly
– steal my computer files, some of which might well be quite compromising for TPTB if brought to the attention of a wider audience (link 2 og 3).

When the Secret Police is illegally and maliciously harassing law abiding citicens it’s always very important to cheat or rob the targets of any financial assets so as to prevent them from hiring a lawyer.
That’s why a bug at my favourite photo dealer is deemed very, very desirable by these rouge power abusers?

Link 1. https://blocnotesimma.wordpress.com/2018/06/09/le-marechal-soult-and-other-fatalities/

Link 2. http://www.gamleboeger.dk/2017/08/06/old-books-in-august/

Link 3. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/18/smaating-og-bagateller-2/ )

30. Most Americans Don’t Know that the Federal Reserve Banks Are Private Corporations

The Federal Reserve Cartel: The Eight Families

31. Central and fractional-reserve banking has to be the greatest system of theft and plunder ever devised by mankind. It is evil to its very core.
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-11/myth-eternal-market-bubble-and-why-it-dead-wrong

32. In order for the bankers to establish what they call their “New World Order,” they need chaos to tenderize the masses, but they also have to be seen as saviors that deserve to be in a position of authority over the global economy.
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-11/myth-eternal-market-bubble-and-why-it-dead-wrong

33. What mainstream economists don’t seem to grasp is that central banks and international banks are ALWAYS positioned to benefit from the crash of the bubbles they create. It is the reason why they inflated the bubbles from the very beginning
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-11/myth-eternal-market-bubble-and-why-it-dead-wrong

34. Central banks are not afraid to allow markets to plummet, they WANT markets to plummet. The banks simply want to be sure they are set up for optimum benefit when the system does crash.
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-11/myth-eternal-market-bubble-and-why-it-dead-wrong

>>>To 20.-34.: Se also
NINE-ELEVEN-EIGHTEEN or Ob Einem Manne Sey Zunemen Ein Eelichs Weyb Oder Nicht?

35. High-Ranking Retired General Leonid Ivashov: The Pro-Israeli Lobby Permeates All The Administrative Structures Of The Russian Federation; Russia’s Sovereignty Is At Stake
https://www.memri.org/reports/high-ranking-retired-general-leonid-ivashov-pro-israeli-lobby-permeates-all-administrative

>>>The power-structure of Russia may often appear somewhat hazy for outsiders?

36. Maskeret mand slæbte pige henad fortov
Mand med maske forsøgte angiveligt at bortføre pige fra 4. klasse på Lystrup Skole ved Aarhus – massive undersøgelser fra Østjyllands Politi har endnu ikke ledt til nogen spor af manden
https://ekstrabladet.dk/112/maskeret-mand-slaebtepige-henad-fortov/7348601

>>>Kidnappings (of children) are perhaps much more ubiquitous than most people think. Here a few impressions by myself (on twitter):

(27Feb2018) At abt. 3 AM had clairvoyant vision of small girl held captive in crate, and scared witless. I guess the SecretPolice/Intel.Services would like to #kidnap my nephews kids? I wonder if to be locked-up in suspected Mossad-safe-house in the near vicinity?

(15.May.2018) Have just been told that suspected Mossad safe-house in our neighbourhood has recently had sound-proof room installed. Ideal for confining and torturing #kidnapped: A Mossad specialty?

More here

The Nice Crowd

37. Seven Ways Hackers Can Steal Your Keyless Car in Seconds.
And owners of high-risk vehicles could see insurance costs spiral
https://www.lewrockwell.com/2018/10/no_author/seven-ways-hackers-can-steal-your-keyless-car-in-seconds-and-owners-of-high-risk-vehicles-could-see-insurance-costs-spiral/

38. Department of Defense weapons systems can ‘easily be hacked’ with many using default passwords allowing testers to take complete control of them ‘within seconds’, shocking report warns
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6257723/New-Pentagon-weapons-systems-easily-hacked-report.html

>>>To 37, 38: Electronic locks are seriously problematic for their owners! They are not secure at all and may in fact be turned against you (as in locking you out from your car or house)!

39. Pope Francis compares having abortion to ‘hiring a hit man’.
‘Is it right to ‘take out’ a human life to solve a problem? Pope asks
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/pope-francis-compares-having-abortion-to-hiring-a-hit-man-1.3658641

Note 1.

The critical blog aanirfan.blogspot.com, writing since 2004, has been removed (deleted?) from Blogger (a Google company) a few days ago. Most observers probably think the actual reason was the last entry, that dealt with a woman authors book critical of the main-stream holocust story.

But probably this would not be the real reason. You see – the global TPTB have no qualms whatsoever with being flagged as evil. Thas is merely some sort of an ideal for them, I’m afraid?

However they certainly cannot bear and tolerate being flagged as fools – which is, perhaps, what the CERN/LHC conundrum may unequivocally have proven them to be?

It’s a somewhat complicated story, ofcourse, but the gist of the matter is, that you will be unable to understand and navigate the dangers of the universe without a keen sense of morals. And that means, not without a functioning right half-brain.

The urgent problem for the TPTB with the aanirfan blog was most likely, that the blog on April 19, 2017 published my above comment with the exposee on and by Louis Sancho. And only several months later it was announced that the LHC was to be shut down ‘for 10 years’.

You have to have in mind, ofcourse, that both my blogs and certainly the aanirfan blog have been read by the top power brokers of the world. And they couldn’t see the light?

But now today’s main dish, – a few more 75-cent books:

1. POLITISKE AFHANDLINGER. Af D-d (D.G.Monrad), fra 1.December 1869 til 30. November 1870. København, 1870, A.F.Høst, 464 p. Bound in half calf.

Fra Dansk Biografisk Haandleksikon (1920) (udtog):

Ditlev Gothard Monrad (1811-87), biskop, politiker. Mest helstatsmand og ‘er overhovedet Junigrundlovens fader’. Departementschef og direktør i Kultusministeriet. Minister, Konsejlspræsident.

‘Han gjorde i disse stillinger et enestående sagligt og parlamentarisk arbejde, hans veltalenhed, uhyre arbejdskraft og evne til personlig paavirkning stillede ham øverst blandt lederne.

‘Hans vaaben var en storslaaet, patetisk og ætsende veltalenhed, dybere og mørkere end Lehmanns, og en hensynsløs energi…’

Medarbejder/redaktør efterhånden ved Fædrelandet, Dansk Folkeblad og Berlingste Tidende. Det er artikler fra sidstnævnte blad, der er samlet i ovennævnte bog.

I think this small book is quite uncommon, as not to be found on www.antikvariat.net.

2. CARL GEORG ANDRÆ. En Biografisk Fremstilling – Med bidrag til belysning af hans samtidige. Af Poul Andræ. 3 vols. København 1897, 1909, 1911. Gyldendal, 319 + 196 + 263 p. Bound in half calf.

Fra Dansk Biografisk Haandleksikon (1920) hidsættes (i udtog):

C.C.G.Andræ (1812-93), matematiker, politiker. Direktør for Gradmålingen (Geodætisk Institut) 1853-84. En ‘overordentlig klar og skarp matematisk begavelse.’ Hans værk ‘Den Danske Gradmaaling’ (4 bd, 1867-84) staar i den teoretiske Geodæsi som epokegørende.

Han kom ind i politik 1848 som kongevalgt medlem af den grundlovgivende rigsforsamling. Bondevennerne satte ham i Folketinget 1849, formand til 1852. Har stor fortjeneste af skabelsen af en parlamentarisk tradition. Finansminister, Konsejlspræsident, Helstatsmand. Opfandt det første forholdstalsvalgsystem (1855).

Andræ var en i mange henseender overlegen personlighed. Han dømte altid klart og nøgternt, og tiden har på mange punkter vist, at han dømte rigtigt. Men havde ‘teoretikerens ulyst til at tage ansvaret’.

I forordet til bind 3 hedder det: ‘Med det foreliggende tredie bind afslutter jeg min biografi om Andræ med dertil knyttede ‘Bidrag til belysning af hans samtidige… ‘
Men der synes dog at være kommet et bind 4 senere.

In a recent blog update
Kai Friis Moeller – H.G. Wells – Queen Christina – Madame de Pompadour
I touched upon the Nordic peoples’ apparent disdain for their forefathers. Here is a curious statement of Mr. Andræ’s that seems to second that view:

Fra bd. 1, s.7: ‘Men Andræ afviste altid saadanne spørgsmaal: “Nej, der har saamænd ikke været nogen af betydning blandt dem, det jeg veed af”; – “moi, je suis mon ancêtre”, kunde han spøgende tilføie og yttre sig ret tilfreds ved ikke at kjende nærmere til den fædrene familie.’

3. DET SYTTENDE OG ATTENDE AARHUNDREDE. Af J.A.Fridericia, København 1910-11, Erslevs Forlag, 590 p., half calf.

4. HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE. Par M. Louis Blanc. Vol. 1 + 2. Bruxelles 1847-48, Meline, Cans et Co., 516 + 426 p. Half calf.

5. OPTEGNELSER FRA ET OPHOLD I FRANKRIG FRA 1815-18. Af Feltpræst Kristoffer Nyholms efterladte papirer. Udg. af C.V.Nyholm. København, 1897, Gad, 172 p, half calf.

This slim volume is a seemingly quite rare specimen of memoires from the Danish military corps dispatched to France after the fall of Napoleon I.

My great-great grandfather was there as a 24 year old soldier, confirmed by the following piece from a Danish local paper:

De første linjer af en kort nekrolog om min tipoldefar i Thisted Amts Avis fra 26. april 1875:

“Den 19de dennes døde i Lund, Lild sogn, aftægtsmand Otte Andersen i en alder af 84 år. Den afdøde var med på toget til Frankrig i 1815, da Napoleon var styrtet og Frederik den 6te havde sluttet sig til de allierede….”

Se also
En minderune

6. FRANKRIG UNDER RESTAURATIONEN. Efter de interessanteste og bedste skrifter og andre hjælpekilder – af Fr. Klee. København, 1860, Berlingske Bogtr. – Stenderup. 459 p. Half calf.

7. GEORG BRANDES’ LÆREÅR. Læsning – Ideer – Smag – Kritik, 1857-1872. København, 1955, Gyldendal. 473 p. Soft cover.

8. THE BOOK OF INSULTS – ANCIENT & MODERN. By Nancy McPhee. NewYork/London, 1978, Paddington Press, 160 p, Soft cover.

(Posted 20.Oct.2018/Last update 17.Nov.2018)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Indian Summer

On this wonderful early oktober Indian Summer day here in Copenhagen I had to post three personal tweets in the a.m.:

1. (10.Okt.2018) Tonite had clairvoyant vision of my book storeroom being burglarized. The front door kicked in. Saw 2 men, one with earphones and large green cap/beret (military men?). The gang left Denmark for Ukraine in 3 small aircraft + one fast driving car. Did Mossad panic on account of me telling abt. bugged photo shop?

2. (10.Okt.2018) Yesterday I told friendly photo-dealer I suspected his shop was being bugged (by Mossad – former shop assistant perchance M-stooge?). This summer I have noted a certain response to what being said in the shop. Reason for installing bugs is most likely the Secret Police (PET) wants to know if I sell recently acquired things with a profit?

3. (10.Okt.2018) Directly opposite the photoshop is Danish MOD. And this morn had clairvoyant vision of leaving the shop on dark day/evening and seeing hit-squad set up just outside the MOD from personell disguised as Danish military. Perhaps our MOD dont like my blog?
https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/10/16/sweet-dreams-satire/

Ad.1. Seems the Ukraine has taken a keen interest in my demeanor. Perhaps not surprising, as the ubiquitous and very active Ukrainian mafia is said to be very close to Mossad and their friends? (Link 4)

Ad.2. No doubth the store is being surveilled by bugs placed in the shop. I’ve learned this from noting certain effects to what was talked about in there.

The reason for the embassy having ordered the bugging as indicated very probably is a burning desire from SKAT/PET/Mossad to catch me in buying a more or less expensive item in this generally friendly store and soon after to sell it with a profit?

Why is this desire so burning at these rouge agencies? Because (like I’ve touched upon already – link 1.) they then will roll out all of their most cheeky and reckless abuse of power and instantly

– ransack my home, accusing me of trading illegally
– steal my cash and valuables,
– steal my keys to my safe deposit box, and steal the content, and perhaps most importantly
– steal my computer files, some of which might well be quite compromising for TPTB if brought to the attention of a wider audience (link 2 og 3).

When Secret Police is illegally and maliciously harassing law abiding citicens it’s always very important to cheat or rob the targets of their assets so as to prevent them from hiring a lawyer.
So of course a bug at my favourite photo dealer is deemed very, very desirable by these rouge power abusers?

Ad 3. The reason for a hit-squad set-up on a dark (everning or) morning might well be the upcoming sale at said store. Normally is scheduled for every November 1st, and most often many of we photo nerds show up early enough for it still being dark.

A hit squad disguised as Danish military men would hardly seem suspicious even right outside the Ministry of Defence, where military men, cars, and small groups are seen all the time.

*****************

This week has two dutch book sales running here in downtown Copenhagen. One in the Heilig Geist church house and one on the Coal Market square. Prices yesterday were 20 kr ($3) and 45 kr ($7) respectively.

In the Church House – said to be the oldest house in Copenhagen – I bought these:

4. UDVALGTE AFHANDLINGER. By A.B.Drachmann, Copenhagen, 1911, Gyldendal, 261 p. hardcover.

This nicely bound volume by one of our leading experts in the classical languages (1860-1935) contains 16 essays, among which one may note

– Prometheus
– Historien og det Overnaturlige
– Søren Kirkegaards Papirer
– Johan Nicolai Madvig
– Georg Zoëga
– Hovedtræk of Græsk Religiøsitet
– U.v. Wilamowitz-Moellendorff

The last of these essays (originally published in the Copenhagen daily Politiken on Mar.6, 1910) begins thus:

‘I den uge, vi nu gaar ind i, vil den mand, hvis navn staar over disse linier, holde et par forelæsninger ved Kjøbenhavns Universitet.

‘Det er noget af en begivenhed – af flere grunde. Siden Schleiermacher – vistnok i 1833 – holdt en række forelæsninger i Kjøbenhavn, vides ingen tysk lærd at have talt fra vort universitets katheder.

‘Til gjendjæld er den, der nu vil gjøre det, en mand, der i anseelse og betydelighed meget vel kan sammenstilles med Schleiermacher: v. Wilamowitz er ubestridt nutidens berømteste philolog, som Schleiermacher var sin tids berømteste theolog.

‘Men ganske vist staar den klassiske philologi ikke saa nær ved midpunktet for vore dages interesser, som theologien gjorde i begyndelsen af forrige aarhundrede; et par ord om den tyske videnskabsmands personlighed og livsværk vil derfor maaske ikke være uden nytte for det danske publikum’.

Quite astonishing – from 1833 to 1910 no german scholar has talked to an audience in the University of Copenhagen!

Later Mr. Drachmann continues:

‘Naar nu v. Wilamowitz om faa dage vil tale i Kjøbenhavn om et par emner af sin videnskab, saa er det ifølge sagens natur ikke netop den store fortolker af græske litteraturværker, man vil faa at høre; den art themaer egner sig ikke for et bredere publikum og enkelte timer.

‘Det er kulturhistorikeren med den uhyre viden, det omfattende syn og den aandfulde opfattelse, der vil komme til orde.’

These last lines together with the penultimate essay above leads nicely to our next titel:

5. DER GLAUBE DER HELLENEN. By Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, 2.vols, Basel/Stuttgart, Benno Schwabe & Co, 1931/1959, 405+626 pages, bound in orig. cloth.

This title is the last major work by this author. As such perhaps also his most mature? Vol. 2 was issued posthumously. Here is a couple of quite arbitrarily found samples:

(Vol. 1, p.184) ‘Waldnymphen wohnen in einem Haine; dass ihnen ein einzelner Baum geweiht wäre, ist mir nicht erinnerlich. Wohl aber steht schon im Aproditehymnus, dass die Nymphe in einem Baume lebt, mit ihm geboren wird und stirbt.

‘Die komplementaere Zusammenstellung von Laubbaum und Nadelbaum stehr hier zuerst. Dann hat also jeder Baum eine Seele, eigentlich nur der gewachsene, nicht der gepflanzte. Es ist das also ein anderer Glaube als der gewohnte an die goettlichen Nymphen, die doch nicht sterben. Die Scheu der Menschen liegt in ihm, die das Leben der schoenen Baeume doch vernichten muss, aber einzelne darum verschont und heiligt.’

(Vol. 2, p.235) ‘Aber diese Zeit war nicht mehr. Der Glaube an die Goetter war erschuettert und bestimmte das Handeln der Menschen so wenig wie die alten Ehrbegriffe, jene Gesetze, die nicht aufgeschrieben zu werden brauchten, weil sie durch den himmlichen Aether herrschen, wie Sophokles glaubte…’

(And page 342) ‘Die verwuestenden Kriege und die wirtschaftliche Entwicklung, durch die das Landvolk immer mehr in die Staedte getrieben ward, so dass die Doerfer, soweit sich in ihnen noch ein freier und sesshafter Bauernstand hielt, ihre bedeutung verloren, haben sehr viele der alten Kulte ihre Heroen und Goetter untergehen lassen…’

I have no hope to ever manage to read these two volumes from cover to cover, but they are small and compact and easy to travel with (perhaps together with an Erle Stanley Gardner detective novel – the only fiction I occasionally read now, I’m afraid) so as to maybe read a few pages once in a while. I’m sure one can have no nicer company.

6. THE JESUS CONSPIRACY. The Turin Shroud And The Truth About The Resurrection. By Holger Kersten and Elmar R. Gruber. Translated from German 1992/1994. Element Books. 373 p. Hardcover.

On the backside of the dust cover you read:

‘This thrilling and sensational exposé of the faking of the dating evidence of the Turin Shroud is pure dynamite. Its extraordinary revelations put into question the most fundamental doctrines of the Christian Church.

‘Revelation: Jesus survived the crucifixion.
‘Revelation: He could not have risen from the dead.
‘Revelation: The Shroud is real, not a medieval fake.
‘Revelation: The radiocarbon tests were a deliberate deceit.
‘Revelation: Powers in the Vatican conspired in the fraud.

‘In the face of determined resistance, Holger Kersten and Elmar Gruber embark on a breathtaking chase across Europe in the pursuit of the truth. Showing extraordinary determination and scholarship, they lay out clear evidence as proof of these revelations. As breathlessly exiting as a thriller, this controversial book will shock many in high places.’

Sounds good – but talk is easy. Perchance time will show if it’s mostly hot air or not.

Quite neat buys for $3 each at Forum Antiquariat in the Heilig Geist Church House, me think.

At Vangsgaard’s at the Coal Market square I bought these two volumes yesterday at $7 each:

7. DAS RELIGIÔSE BEWUSSTSEIN DER MENSCHHEIT – Im Stufengang Seiner Entwicklung. Von Eduard von Hartmann. Berlin, 1882, Carl Duncker, 627p.

My ‘Lexicon der parapsychologie und ihrer Grenzgebiete’ (v. Werner F. Bonin, 1981) says this of E.v.Hartmann (1842-1906):

‘Deutscher Philosoph. In seinem Versuch einer Synthese der Lehren Hegels, Schellings und Schopenhauers erklaerte H. das Unbewusste als den letzten Grund der Welt: Das Absolute ist der einheitliche unbewusste Geist.

‘Seine ‘Philosophie des Unbewussten’ (1869) beeinflusste wesentlich die Tiefenpshchologie und deren Aufnahme beim Publikum. Das postulierte Unbewusste machte es H. nicht moeglich, an eine individuelle Unsterblichkeit zu glauben; folgerichtig wandte er sich in mehreren Arbeiten gegen den Spiritismus. Die psychokinetischen Phaenomene mancher spiritistischen Medien betrachtete er als Betrug oder Taeuschung.

‘Aussersinnliche Warnehmung hielt er jedoch als ‘Telefonanschluss im Absoluten’ (dem Unbewussten) fuer moeglich. Gegen h.s Kritik am Spiritismus schrieb Aksakow ein erfolgreiches Werk ‘Animismus und Spiritismus’ (1898).’

This massive, original edition of one of the major works of a pioneering thinker in his field – preceding both Freud and Jung – is somewhat worn on the outside but still holding tidily together. It’s obviously a fortunate and interesting buy to a moderate price.

8. EFTERLADTE SKRIFTER. Af Poul M(artin) Møller. 3rd vol. Kjøbenhavn, 1843, C.A.Reitzel. 369 p. Contemporary paper hard cover.

This (outwardly – the inside is rather foxed throughout) very well preserved volume from one of the great names in Danish litterature and philosophy is twice interesting. Firstly because it’s an original edition, issued a few years after the authors premature death in 1838, 44 years old.

Secondly because this 3rd volume (of a 3 volume set) contains his ‘Strøtanker’ (aphorisms), which are particularly enticing and amusing and generally quite clever. Here are a few specimens:

‘Paa den vulgære tænknings standpunct bliver verden betragtet som summen af alle enkelte ting.’

‘En philosoph, der er meget nymodens, bliver snart meget gammeldags.’

‘Et philosophisk værk, hvori der slet ingen sætninger findes, som udrevne af deres sammenhæng, kunde gjøres latterlige for menigmand, kan ikke have nogen videnskabelig betydenhed.’

‘De bedste hoveder ere langtfra de, om hvem deres lærere sige, at de strax forstaae alt, hvad der foredrages for dem. De bedste hoveder ville tænke dem de mange muelige maader, hvorpaa en aphoristisk sætning kan integreres.’

‘Det er yderst mærkeligt, at kun de sande philosophiske genier holde sig i philosophiens annaler. Deres samtid, som forfølger dem, har ogsaa en hemmelig respect for dem.’

‘Selvbehaget yttrer sig undertiden deri, at man under sin tales pauser lade sin tunge slikke læben lidt om den røde rand, for ligesom at smage på sine egne honningsøde ord.’

‘Det gaar med det gode, som med det skjønne – det maa umiddelbart erkjendes, kan ei skildres ved farveløse begreber.’

‘Som enkeltvæsen opfylder mennesket sin bestemmelse ved at være borger; som den, i hvem noget universelt lever, er han et led af menneskehedens totalitet i alle tider og alle egne.’

That’s it for today. Next time I would like to tell a litte bit about a bag of 5 kr’s books (75cents books) I acquired one of the last days of September.

Link 1. https://blocnotesimma.wordpress.com/2018/06/09/le-marechal-soult-and-other-fatalities/

Link 2. http://www.gamleboeger.dk/2017/08/06/old-books-in-august/

Link 3. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/18/smaating-og-bagateller-2/

Link 4. http://aanirfan.blogspot.dk/2017/07/gert-pederson.html

(10./20.Oktober.2018)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Kai Friis Moeller – H.G. Wells – Queen Christina – Madame de Pompadour

Today is tuesday and I believe perhaps I’ve never seen a nicer September day here in Copenhagen. Bright and clear and sunny and neither hot nor cold nor windy – just about perfect.

It was thus sort of unfortunate that I didn’t feel like making a photographic outing with one of my old plate cameras this morning. Also I have some Ektachromes in the refrigerator in various cut film sizes that perhaps ought to be put to task before too long. But just not today.

Instead I’ve managed to get Ubuntu installed on an old ThinkPad of mine. And – ofcourse – I’ve also managed to get a chance to visit the book cases in the Copenhagen book street, Fiolstraede, as well as the ongoing dutch book sale in the CoalMarket (Kultorvet).

At Paludan’s in Fiolstraede I found two slim volumes by one of the greatest critics in 20th century Denmark – le redoutable Kai Friis Moeller. Both volumes issued in 1946. The price was 10 kr each ($1,50).

1. ET NARRESKIB. Af Kai Friis Moeller. Copenhagen, 1946, Gyldendal, 75p. Very nicely bound in contemporary, wine red cloth. Original edition was issued in 1935.

The six essays offered here seem to more or less have a common thread of sarcasm. Here is the beginning of item number four: LE NU ARTISTIQUE.

‘Hr. Dr. phil. Martin Ellehauge, der har vundet sig en position ved at skrive bøger paa engelsk om engelske dramatikere, er nu debuteret ogsaa som dansk forfatter med en bog om sine dramatiske landsmænd.

‘Hvad man end kan sige om denne gennemgang af efterkrigstidens danske dramatik, saa vil den i hvert fald ikke friste læseren til at gentage den kompliment, som hans første bog om engelsk skuespildigtning skal have indbragt ham i TIMES’ LITERARY SUPPLEMENT, at ‘hans kritik er behagelig fri for modefordomme’:

‘Bogen er i hver eneste linje ligefrem imprægneret med alle den hyperortodokse psyko-analytikers seksuelle tvangstanker, ytrede med en fanatisk ihærdighed, som hundrede aar ud i fremtiden vil gøre den til en lækkerbidsken for den forsker, der maatte ønske at studere danske modefordomme af 1933 i deres naiveste form.’

(There you are – please!)

2. PROFANE PROFETER. Af Kai Friis Moeller. Copenhagen, 1946, Gyldendal, 148p. Original edition was issued in 1922.

There are 11 essays, and here a couple of samples from EN GUDFORLADT BIBEL:

‘I et tidligere kapitel har jeg refereret, hvorledes H.G.Wells i sin nyeste bog, THE SALVAGING OF CIVILISATION, foreholder vor stakkels verdensdel USA som den ideelle, rent unationale statsformation, efter hvis mønster man foreløbig burde omdanne de nationalitetsbestemte europæiske riger til ‘Europas forenede Stater’ – som det første skridt henimod virkeliggørelsen af tusindaarsriget ‘The World State’. Jeg har tillige paavist, at denne skønne fantasi bygger paa en fuldkommen misforstaaelse af amerikanismen.

A few pages later he says:

‘Lad os et øjeblik sammenholde denne kaadmundede bestemmelse af nationalitetsbegrebet med en anden og mere alvorlig. Den hidrører ikke fra nogen af Mr. Wells’ modstandere, men tværtimod fra en af de store ahner til den tidsaand, hvis endelige forfald markeres tydeligt igennem bøger som den foreligende.

‘Den jeg vil citere, er ERNEST RENAN: I et navnkundigt foredrag, holdt paa Sorbonne i 1882, har han stillet nøjagtigt det samme spørgsmaal som nu Wells: Qu’est-ce qu’une nation? Og ligesom wells, blot grundigere, har han paavist, at hverken i Racen, Sproget, Religionen, Interessefællesskabet eller Geografien har nationen det, den kan hælde sit hoved til.

‘Men af den grund falder det ham ikke ind at lade haant om den nationale idé. Tværtimod giver han den klare definition heraf, som Encyclopaedia Britannica opgiver at finde, og som Wells finder det næsten hyklersk blot at søge efter:

‘En nation er en sjæl, et aandeligt princip. To omstændigheder, der i virkeligheden er een og samme, danner denne sjæl, dette aandelige princip. Den ene ligger i det forbigangne, den anden i det nærværende. Den ene er den fælles besiddelse af en rig arv af minder; den anden er den nuværende slægts samtykke, beslutningen om at leve sammen, viljen til fremdeles at gøre den arv gældende, som man har modtaget udelt’.

These lines of M. Renan brings to mind an essay from two years ago (Link 1) in which I stated: ‘Moral betyder ansvar for vort fælles kosmiske arvegods’, which should somehow update the above to be suitable for our own age, the Space Age? (The mantra may perhaps be translated into English approx. like this: ‘Morality means respect and responsibility for the common cosmic heritage’?).

In the dutch book sale in the CoalMarket the price today is 20 kr ($3). I found these

3. BAROKTIDS-MÄNNISKORNA I ROM. Av Kasimir Chledowski. 2nd ed. (Translated from the polish by E.Weer). Hugo Gerber, Stockholm, 1920. 531 p. ill.

This beautifully bound volume, printed on de luxe paper, has 17 chapters and among the names treated are: Orsini, Borghese, Galilei, Bernini, de la Trémouille, and – in chapt. 12 – ‘Drottning Kristina in Rom’.

This strange woman probably still have an interest for some readers in the Nordic countries. The author treats of her on 82 pages, but doesn’t mention the follwing curious facts about her ancestors.

She may have her name from her great-grandmother Christina, duchess of Holstein-Gottorp. Christina of Holstein again had the same name as her mother, Countess (‘Landgrave’) of Hesse, married to the well known Landgrave of Hesse, Philip the Magnanimous (1504-67), called ‘an eminent warrior’, also renowned for his weakness towards the fair sex.

Philip was a direct descendent of the German national Saint, St.Elizabeth – also called Elizabeth of Thüringen or of Hungary. Elizabeth (1207-31) was a daughter of the Hungarian king Andreas II and his German queen Gertrud of Merania.

Queen Christina also – through her great-grandfather, the Duke of Holstein-Gottorp – descended from a nephew af St.Elizabeth, i.e. the Hungarian king Stephan V, whose queen was a turkish princess Elizabeth of Kumania (daughter of a Prince Zayhan ‘of the family of the Chans of the Kuths’).

Queen Christina hence had trace amounts of both Hungarian and Turkish blood running in her veins, and this fact may, or may not, explain some of her resolve and hard edges, not (now) typical of the Nordic peoples?

Much has been written about Queen Christine (1629-89), but as far as I know the above facts haven’t been mentioned anywhere. Space age Germanic peoples and especially the Nordics normally dont talk about their ancestors. Perhaps they have been mesmerized into believing they haven’t any?

If so this would fit smoothly with the modern (Danish) political philosophy of disruption: ‘Burn everything down every 7 years’ (link 2) – and ‘Don’t look back – look forward!’. The problem is, ofcourse, if you don’t have a history – neither do you have a future. Or in other words, if you were begot by virgin birth – are you then able to have issue yourself?

In any case, the Nordic peoples and their culture are – sadly but obviously – dying. The same applies – I’m afraid – to much of Western Europe. Except for Hungary, by the way, that seems to have more stamina than most.

(Incidentally queen Christina was a second cousin to one Joachim von Holstein, who owned an estate in Mecklenburg (note 1) and whose son was captain Philip Christoph von Holstein (1693-1759). This gentleman lived for a few years in the first half of the 18th century in a village in North Jutland, Goettrup. He was one of the godfathers for my maternal great-great-great-great-grandfather, born 1743, who got his name Christopher after him).

4. MADAME DE POMPADOUR. By Nancy Mitford. Translated into Danish by K. Windfeld-Hansen. Copenhagen, Grafisk, 1955, soft cover.

I’ve already managed to read a few dozen pages of this very interesting tale from the reign of Louis XV, the french king that ruled for abt. two generations in the 18th century.

One irritating detail is she gets around the complicated family history of the most important persons she relates about in a rather cavalier way. F.i. she doesn’t mention, that the so-called Regent – the Duke (Philip) of Orleans, that ruled from 1715-23 while Louis XV was but a child – was a nephew of Louis XIV. And so on and so forth, the extended royal family was enormous and is hardly possible to keep tab on for most readers without some help from the author.

But it’s nearly always particularly interesting to read female authors of history and memoirs. Usually you are then also relieved of the burden of hearing of all the foolish and dreary wars and campaigns.

Note 1.
Joachim Jürgen v. Holstein was a grandson of the Duke Johan Frederik of Schleswig-Holstein-Gottorp (1578-1634). He became archbishop of Bremen-Verden and was, like his grandfather Philip the Magnanimous, renowned for his weakness towards the fair sex, even if he never married. A historian (1718) relates about him, that he was “von einer sehr geistlichen Lebens-Art, da er nur 3 Maitressen zugleich hielt”.

Links.
1. http://www.gamleboeger.dk/2016/09/01/fugleperspektiv/

2. http://www.gamleboeger.dk/2018/01/10/disruption-and-wispy-trails/

(18.Sept./8.Okt.2018)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

(Please note that you may have to write the URL’s of my blogs directly into your browser, and not via Google. My twitter profile is now occasionally search-banned (by Google? – picture-proof in recent tweets), and presumedly the same applies to both my above blogs. My first blog www.imma.smartlog.dk, that I started in 2008 was totally blocked in 2014 (after attaining abt. 100 hits/day) when I posted this satire (in danish) http://blocnotesimma.wordpress.com/2014/06/18/krig-krig-krig/ ).

NINE-ELEVEN-EIGHTEEN or Ob Einem Manne Sey Zunemen Ein Eelichs Weyb Oder Nicht?

That’s a lot in one headline! But let’s just start at ‘the beginning’.

Nine-Eleven seems to have been the beginning of the so-called ‘War on Terror’. Planned and perpetrated, perhaps, by certain parties that hoped to win the world? – or perhaps to wreck the world through the ensuing chaos?

If this hypothesis is tentatively accepted, what can we then possibly say abt. how things are running along right now?

Well – in some ways the hypothetical plotters obviously have had at least some degree of success:

1. The economy is now almost perfectly set up for the next Grand Wrecking Party. Trillions of ‘fake’ dollars ‘printed’ and circulated without being backed by a corresponding amount of trillions of dollars of new value created – ofcourse amounts to really stealing the necessary ‘collateral’ from the value of already existing dollars/dollar-accounts. That is, the value of your dollar bills and your saving accounts is correspondingly diminished. Keine Hexerei – nur Behändigkeit!

These trillions of – what virtually amounts to – counterfeit dollars ofcourse tend to insanely inflate the nominal dollar value of the various kinds of hard assets, especially land and housing.

The money printers – the large global banks and private bankers, that also own/control the major central banks – have managed to have their puppet-economists and puppet-politicians obfuscate these rather simple facts mainly by keeping the value of land and housing out of the inflationary indexes. Quite insane, obviously!

In the last decade ‘everybody’ have been borrowing money like mad to buy starkly inflated assets – bonds, shares and housing mostly – at very low if not nearly zero rates.

Made possible by the banks having now for some years been swimming in massive amounts of easy – ‘counterfeit’ – dollars and euros.

The catch, ofcourse, is that all these loans ultimately have to be repaid in full. That is – if you and your progeny are not to be effectively debt-slaves for the rest of yours and their life. And remember most peoples salaries have in fact been stagnating or even diminishing throughout the same decade.

So when the general populace begin to realize that everybody are too deeply indebted to ever being able to repay this debt, then the panic should start? And that, I (and others) believe, is where we may be right now. That is, in these days and hours. Even Goldman-Sachs claim most crash indicators have been flashing a stark red within the last few days (cfm. zerohedge dot com).

2. There is thus seemingly an urgent need for another horrible, massively brutal and reckless terror- or war-happening? And as today is Sunday Sept.9th – wouldn’t it be just hunky-dory if ‘someone’ could please stage a chemical-attack in Syria, or something, on Nine-Eleven-Eighteen?

Personally I’ve cancelled my appointments and travels for tuesday (as a matter of fact had planned to visit Helsingborg, Sweden with relatives that very day), partly because it would certainly have been a well-nigh impossible-to-withstand temptation for certain parties to make a hit/kidnapping in the general chaos if a major war would please start in Syria that very day?

Because – mind you – an US-American assault on Syria in the wake of another false-flag chemical attack could, or should necessarily result in a Russian selfdefense-attack on the US-warships used as platforms for firing cruise-missiles?

If Russia once more wince from returning fire they could easily loose every and all vestige of any credibility left among friends and foes alike. Some observers think this could be the end of Putin’s rule in Russia.

Doubtless the insane global power brokers are – well, yes insane enough to test Mr. Putin. Some observers are ofcourse also clever judges of character so as to have noted, that Putin is not really a warrior. He is obviously a fighter, but seemingly no warrior. Perhaps he might give in?

In that case he – as well as all of Russia – is dead meat. Perhaps Mr. Putin and his friends might hope for a safe haven in f.i. Israel? But Russia in general would be sunk – set up to be raped and robbed once more, like when Mr. Rasputin helped to set it up for 1917?

Because the insane ‘Raubmörder’ – perhaps the bane of our beautiful planet, as the right honourable Mr. Voltaire reportedly thought? – will never let go of their prey and spoils of war until someone draw a line of fire!

But now back to our headline. This really nice early autumn day here in Copenhagen also is the last day of the ongoing dutch book sale in our downtown Heillig-Geist Church-house. The price today is 5 kroner pr item (80 US-cents, 70 Euro-cents). So lets take a look at my booty.

The second part of today’s headline

1. OB EINEM MANNE SEY ZUNEMEN EIN EELICHS WEYB ODER NICHT is the title of a small book by Abrecht von EYB, issued in Nürberg in 1472.

This new edition is a photographic reprint from 1993. 157 pages, bound in dark blue cloth, with original dust cover. From the back cover:

‘Zum erstenmal in der frühen Eheliteratur Deutschlands wird hier auch die Frau als Wesen geistiger Individualität gesehen. Zahlreiche den Ausführungen beigefügte Beispiele aus der Novellen- und Legendenliteratur sorgen für eine lehrreiche, differenzierte und – zumal für heutige Leser – erbaulich-vergnügliche Auseinandersetzung mit einem Thema von zeitloser Aktualität, das über die Jahrhunderte hinweg nach wie vor die Gemüter beiderlei Geschlechts bewegt und beschäftigt.

‘Die in der vorliegenden Ausgabe im Anhang untergebrachte Einführung von Helmut Weinacht bietet u.a. einen kurzen biographischen Abriss zu Albrecht von Eyb sowie eine Rezeptions- und Forschungsgeschichte. Dem reprographischen Nachdruck neu hinzugefügt sind 16 Holzschnittillustrationen aus dem 15. Jahrhundert, die den Text anschaulich ergänzen.’

It’s curious, though not necessarily easy, to read this german text from the late middle ages. But it would certainly have been helpful if the typeface had been just a trifle larger.

2.PROFILER. With drawings by Otto C. Carit Andersens Forlag, Copenhagen, 1944. 128p.

This small volume (in paperback) is an (anonymously edited) anthology of 11 essays by then living, well known danish authors, in which each on abt. a dozen pages tell about their life and work-day.

The authors are: Kjeld Abell, Knuth Becker, H.C.Branner, Aage Dons, Leck Fischer, Mogens Klitgaard, Jacob Paludan, Nis Petersen, Soya, Knud Sønderby, Johs. Wolff.

That is, pretty much the danish parnassus in the late war years. I’m sure it augurs for interesting reading.

3. FRANKRIGS LITERATURHISTORIE – I DET ATTENDE AARHUNDREDE. By Hermann Hettner. På dansk v. H.Schwanenflügel. Kjøbenhavn, Høst & Søn, 1875 (inside it says 1876).

From the short foreword I quote:

‘Det er ingen glimrende, men højst mærkværdig og vigtig Litteraturepoke, som jeg her skildrer. Man kan hverken skjænke Karaktererne eller Ideerne sin fulde Sympathi og Beundring; men dens indflydelse er så vidtomfattende og mægtig, at dens virkninger spores endnu den dag i dag.

‘Enhver har lov til at rose sig af sin flid. Jeg har redelig arbejdet efter kilderne. Man fører ofte disse forfattere paa tale; men man kjender kun lidt til dem. De fleste ville synes, at jeg har brugt for lyse, en eller anden, at jeg har anvendt for mørke farver. Jeg malte, hvad jeg saa.

‘Bibliografisk fuldstændighed har jeg paa intet punkt havt til hensigt at give. Litteraturhistorien er ikke historien om bøgerne, men ideernes og deres videnskabelige og kunstneriske formers historie’.

I’m quite sure I already own a sample of this book. But I don’t remember if it’s perhaps in a later edition or another language (originally issued in Germany). In any case this volume has all the charms of it’s time – nice paper that’s not too white, beautifully printed and bound – whence I may opt for discarding the other.

By the way I noticed this very specimen also in the previous sale. It’s both strange and also telling that nobody but myself in all of Copenhagen have felt compelled to pay 80 cents for this magnaficent volume on french literature in the ages of Louis XIV and XV. (Note 1)

4. DEN UNGE BRANDES. Miljø – Venner – Rejser – Kriser. By Henning Fenger. Gyldendal 1957, 273 p. Illustrated.

This volume is the second in a series by the author. It covers the years 1859-72 approx., i.e. the young years of Brandes (b.1842).

This softcover volume is in a somewhat shabby condition. But it shines by its many old and hard to find photographs (or Daguerreotypes) of Mr. Brandes and his family and friends.

Opposite page 224 is reproduced a photograph from 1870 of Hippolyte Taine, the french writer who was a friend of Mr. Brandes.

As an aside: I own many – or even most? – of Mr. Taine’s work in more or less contemporaty french editions. Only the work reportedly most used by Brandes (Taine’s book on contemporary french philosophers) eloped me like this:

I had found the book in a certain dutch book-sale and paid for it. But as the very nice shop assistant would help me bag my books, this very book slipped, fell to the floor and ‘broke it’s back’. Which wexed me so much I instantly discarded it. I shouldn’t have done that, ofcourse, and have come to ‘regret it ever since’. Especially ofcourse after learning this title was one of Mr. Brandes favourites, read and reread by him.

Perhaps I’m not supposed to have a keen interest in Mr. Brandes and his work, being as I am a distant relative of the redoutable editor (C.Ploug) of the main conservative paper in 19th century Copenhagen (Fædrelandet). But I have come to respect Mr. Brandes for his mature view, especially in his late years, and I look forward to skimming this volume.

Also today I fetched five more volumes of the French series of volumes that I talked about last

5. PARIS OU LE LIVRE DES CENT-ET-UN. Paris, Chez Ladvocat, 1832-34. Each volume abt. 400 pages. Bound in contemporary half calf. Passably preserved outside as well as inside. Volumes 4, 6, 9, 10 and 15 (vol.15 being the last in the series).

I have now learned this series was written and issued by a group of writers (101 in all?) in order to help a friendly but recently bankrupted publisher. The essays are thus supposed to be original items and not just reprints.

Among the content of the 9th volume you find (please excuse the missing diacritical signs, they are simply too much trouble to hunt down on my danish keyboard):

– Napoleon au Conseil-D’Etat. par M. Cormenin

– La Sorbonne. par M. Antoine Delatour

– Le Bois de Boulogne. par M. Amedee Gratiot

– La Force. par un Prevenu.

– Le Boulevart (sic) Du Temple. par M.N.Brazier.

– Une Visite a Saint-Germain. par M. Henry Martin

– La Vie De Cafe. par M. Merville.

– Une Seance Dans Un Cabinet De Lecture. par m. A.Fontaney

– Une Agence Dramatique. par m. Leon Halevy

– La Libraire a Paris. par M. Frederic Loulie

– Dix Heures Au Chateau de Ham. par L’Editeur du Livre des Cent-Et-Un.

6. GODE KLERKE. Litterære Essays. Af K.F.Plesner. København, Samleren, 1944. 185 pages.

Among the essays you find:

– Kardinal de Bernis

– Gamle Sibbern

– P.O.Brøndsted som kulturpersonlighed

– Poul Chievitz

– Valdemar Vedel

– Niels Møller

– Kai Friis Møller, skolar og poet

– Nis Petersen. Minder og dokumentation.

I’m quite sure I already own this title, must be somewhere in a stack or a book case. But for 80 cents I guess you can afford both ‘a user and a keeper’ of this slim volume.

On page 156 mr. Plesner writes in his essay on Kai Friis Møller, the leading critic:

‘Selv har han aldrig givet pardon eller taget personlige hensyn. “Hvor megen pris man end sætter på en forfatter, er det dog altid ærgerligt at måtte give ham ret i et og alt”, skriver han i en anmeldelse af Paul V. Rubow, den eneste fagfælle, for hvis lærdom og stil han viser tydelig respekt.’

7. DIE GÖTTLICHE KOMÖDIE. Von Karl Vossler. 2nd ed. 2 volumes. Heidelberg, Carl Winther, 1925, in all 835p. Very nicely bound in contemporary cloth

I had noticed these two beautifully bound volumes several times throughout this sale. But only today I learned they were dealing exclusively with Mr. Dantes famous comedy.

I dare to wager there must be some part(s) of these impressive volumes that’s of general interest also to the layman. From the foreword I quote:

‘Einem weiteren Kreise gebildeter Leser will dieses Werk das Verständnis von Dantes Göttlicher Komödie erschliessen. Zuerst sollen die bildungsgeschichtlichen Grundlagen betrachtet werden, auf denen die Dichtung sich erhebt, sodann diese selbst in ihrer poetischen Ursprünglichkeit und eigenart.

‘Im ersten Teil haben die Quellen des Dichters, im zweiten hat nur sein Werk das Wort; daher man den zweiten unabhängig vom ersten geniessen kann und vielleicht gut tut, zuerst den zweiten zu lesen, denne der erste setzt eine grosse Vertrautheit mit dem Gedichte voraus.’

All right – that’s it for today. Be safe – and look sharp for nine-eleven!

Note 1.
My massive, one volume ‘Oxford Companion To German Literature’ (by Henry and mary Garland, 1976, 977 pages) squanders fully eleven-and-a-half short (useless) lines on mr. Hettner!

But my Swedish encyclopaedia (Svensk Uppslagsbok, vol.12, 1935) uses almost a half page, and says a.o.: ‘En bestämd rationalistisk uppfattning, ej fri från moraliserande inslag, dominerar det friskt skrivna och populära arbetet, vars omdömen ännu för t.ex. 1920-talets Schück äre i stort sett auktoritativa.’

(Henrik Schück (1855-1947) was a swedish university professor and for many years a leading literature critic and -historian)

(9./12.Sep.2018)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Sunny September – in Denmark and Tiveden

Today is Sunday and the 2nd day of September and a nice and sunny one at that.

In a way perhaps far to nice to browse old books at the sale in the Heillig Geist Church-house here in central Copenhagen and to afterwards write for my blogs about the finds – here in a somewhat dark and slightly too noisy Baresso café.

Had I realized before going out just how nice a day it is I should probably have opted for a photographic excursion instead.

But be this as it may – here we are and here are some of the books I fetched today. The seller is Nordisk Antikvariat and the unit price today is 20 kr ($3).

1. LITERATURE AND WESTERN MAN. By J.B.Priestley. London 1962, Heinemann/Readers Union. 405p, org. whole cloth and dust jacket.

This nicely kept volume is obviously issued as some kind of a ‘economy model’, but very usable at that. Especially the typeface is adequately large and very legible although the space between lines is somethat tight. Likewise the page margins are rather closely cropped.

On the rear flap of the dust jacket you read:

‘Literature and Western Man is the result of forty years’ reading and re-reading of the best that has been written in half a dozen literatures in the last five hundred years.

‘Taking whole centuries and whole countries in his stride, the author sums up, in that pungent and generous style that is pecularly his own, the achievements of the writers of the Western World since the time of the Renaissance….’.

He starts his treatment of France in the 16. century thus (on page 14):

‘Certain places at certain times seem to men, perhaps in very different places and long afterwards, to possess a magical quality, capturing and holding the imagination.

‘This is true of the Italy of the early Renaissance; it is equally true of France during most of the sixteenth century.

‘We cannot have travelled south-west from Paris without returning in thought, almost as if we shared a dream with men long dead, to the French Renaisance.

‘Above the rich meadows and the mirrors of the water we see the entrancing châteaux built when Francis the First was King, or the castle at Blois where the Valois so often held court; we pass through Vendôme, which was Ronsard’s town, Chinon, where Rabelais was born, and when we have done with the Loire country we probably reach the Dordogne, where Montaigne retired to write his essays.’

2. PARIS OU LE LIVRE DES CENT-ET-UN. Tome Second. Paris, Ladvocat, 1831. 422p. Contemporaty half calf.

I also found vol’s 1, 7 and 14.

I’m not sure how to catalogue these volumes. But perhaps they are quarterly magazines – or something like that?

On the last page is a table of contents, where you find among other

– La Chambre des Députés, par M.A.Bazin.

– Le Salon de Lafayette, par M.Auguste Lucret

– Des Soirées Littéraires, ou Les Poètes Entre Eux, par M. Sainte-Beuve

– L’Abbé Chatel et son Église, par M. Jules Janin.

– Charlatans, Jongleurs, Phénomènes Vivants, etc, par M. Pommier

– Un Atelier de la Rue de L’Ouest, par M.Cosdelier-Delanoue.

– Le Cocher de Cabriolet, par M. Alex. Dumas

– Les Deux Saint-Simoniens, par M. le comte Alexis de Saint-Priets

– Un Bal Chez le Comte D’Appony, par madame la comtesse de Bradi.

– Les Gens de Lettres D’Autrefois, par M. Kèratry

There are six more entries.

Among above authors I only know Sainte-Beuve, the famous literary critic; M. Jules Janin, another literary critic and -historian ((who, incidentally – as I have now learned – took over M. Sainte-Beuve’s seat in the French Academy)); and of course Alex. Dumas (ainé), the prolific author.

I’m not sure whether the other 3 volumes are equally as promising. Also at this point I have no idea if the featured articles are written for this volume or just reprints.

3. LE XVIIe CIÈCLE. Pages Choisies des Récits et des Mémoires les plus Curieux de ce Temps. By André Ducasse. Paris, 1946, Bordas, éditeur. 385p, softcover.

This slightly shabbily manufactured, although passably preserved volume is nevertheless a somewhat lucky strike for myself, being as I am interested in French memoirs, not least from the 17. century.

In the table of contents in the back you find the headings for each of the 6 chapters:

I. LOUIS XIII ET RICHELIEU.

II. LA REGENCE ET LA FRONDE.

III. LE SIECLE DE LOUIS (XIV)

IV. LES AFFAIRES JUDICIAIRES ET RELIGIEUSES

V. LES GENS DE GUERRE.

IV. DECOUVERTE DES PAYS ETRANGERS.

In addition there is an appendix with several useful items, and also an index of names.

But from the French dreamland (of Mr. Priestley) we now for a moment turn our attention towards the diametrically opposite part of Europe – namely that of Bulgaria:

4. ALEXANDER VON BATTENBERG – SEIN KAMPF MIT DEN ZAREN UND BISMARCK. Nach des Ersten Fürsten von Bulgarien Nachgelassenen Papieren und Sonstigen Ungedruckten Quellen. By E.C. Corti. Vien 1920, Seidel & Sohn, 321 p. Org. half cloth (broken).

This volume treats of the occurencies in eastern Balkan (on and) after the Wiener Congress in 1870. But off hand it’s difficult to get a handle on the red thread going through the story as told here. Except for a general feeling it may well be a highly competent and well written account of the problems at issue.

5. VÄGEN TILL ÖVRALID. and ÖVRALID – DRÖMMENS VERKLIGHET. By Kate Bang. Stockholm 1945 and 1946. Bonniers. 261 and 166 p. Bound in orig. half cloth, original dust jackets. The first volume dedicated to ‘Herr Bibliotekar Helge Topsöe-Jensen fra Kate Bang’. The other volume likewise, except from Frederik Bang.

The first volume is introduced like this:

‘Det var Verner von Heidenstams önskan, att mine barn, Karen och Jörgen, skulle få en sann bild av det varme vänskapsförhållande, som bestod mellan honom och mig.

‘Det var han själv som föreslog, att jag skulle föra dagbok, som kunde bli till stöd för vårt minne, när vi en gång i framtiden ville berätta för barnen om våra reseår.

‘Det var också han, som – då vi vid inflyttningen på Övralid beslöt bränna våra gamle brev – yrkade att vi dessförinnan skulle göra ett utdrag ur dem; han ritade röda streck i marginalen för det som skulle bevaras.

‘På hans ålderdom satt vi ofta vid brasan och talade om våra minnen, bläddrande i dagböckerna och brevutdragen. “Väl att du har detta”, sade han, “det skall hjälpa dina barn at förstå varför du har levat och handlat som du gjort.”

‘För åtta år sedan, augusti 1937, såg jag Heidenstam sista gången, för nära sex år sedan tog jag farväl av Karen i Ville d’Avray, och det är två år sedan Jörgen följde mig til färjan i Helsingör.

‘Mina barn har levat i det ockuperade Frankrike och det ockuperade Danmark, medan jag gästat det fria Sverige; den döde och de levande har jag under dessa år kunnat komma nära endast i ‘erindringens rige’.

‘Därför har jag uppfyllt Heidenstams önskan och skrivit om våra minnen långt tidigare än ursprungligen avsett. Flera av Verner von Heidenstams gamla vänner, främst Prins Eugen, har menat att den bild som här givits av Heidenstam kunde ha interesse även för andra än mina barn.’

On the dust cover of the second volume ÖVRALID you read:

‘Med Vägen till Övralid och dess fortsättning, Övralid, har Kate Bang skapat ett av den svenska memoarlitteraturens finaste og personligaste verk.

‘I Övralid ger hon en bild af Heidenstams liv från den höstklara septemberdag år 1925, då han flyttade in på bondgården på Lidberget med den stålande utsikten över Vättern, till hans död 1940.

‘Kate Bang berättar om långa vandringar kors och tvärs genom Tivedens skogar, där skalden på nytt upplever sina barndomsminnen, om ‘Bedstefars’ otvungna samvaro med de båda livliga danske barnen, Jörgen och Karen, om höglasning i biblioteket av Troels-Lund, Ibsen, Hans Larson, Höffding, dansk och svensk lyrik och av nyare författare Pär Lagerkvist och Harry Martinson och till sist om Heidenstams kamp för at hålla liv i sin tynande arbetslåga under de sista tragiska åren…’

I can’t say I’m a great fan, or just a fan, of von Heidenstam or his writings, but nevertheless I feel these memoirs/diaries might certainly be worth a look – and my 6 dollars. Several of the photographs in the books are from Denmark, by the way.

(2./7.Sept.2018)

The Nice Crowd

A few days ago I was honoured by one of now quite rare visits by relatives. My only nephew and one of my four nieces spent a couple of hours chatting over a spartan meal here in my flat.

They are both nice and friendly, hard working people, married and middle aged. We talked about their family and work – and also, of course, the indubitable fact that I have far too many book stashed away in my small flat.

Inquiring about plans for the upcoming summer vacation I almost choked on my coffee when learning, that my nephew and his young wife and their two young kids – one being only 18 months – plan to spend a week in mid July in Nice, the not so nice town in the southernmost part of France.

However, if you like it hot, and if you think you can handle your kids safely in the scorching heat of ‘le Medi’, you might of course defend this place as being super for an ‘exotic’ vacation?

Still I find the plan slightly strange, and can’t help wondering if someone, and then who exactly, may have put this idea into their heads?

Of course I’m burdened by a general knowledge about the large metropolitan centres of le Medi being hotspots for mafia, paedophilia, kidnappings of children and all sorts of secret service shenanigans. Anyone can read about it, f.i. on http://aanirfan.blogspot.com .

However I nearly forgot about this conumdrum until last tuesday morning (June 12), when I woke up from an obviously clairvoyant, although seemingly somewhat confused dream-vision, going approx. like this:

“I was examining a page from our family history and thus found that my grandfather ‘O.’ had had yet another daughter, that however only lived to be 2 y.o.a.

“I asked my big sister, sitting nearby, if she was aware of this fourteenth(!) child of our grandparents, that only lived to be 2.

“She said: Yes, I think she was called Mary.

As I said, a vision apparently a bit confused (for thirdparties), whence necessary to transmute it into plain language.

As a general rule (clairvoyant) dream visions hold their information in a compressed as well as coded form. You might perhaps also compare such visions to holograms, that release additional information when you shift your viewpoint slightly.

Exposition:

1. My grandfather O. has several great-granddaughters but only one great-grandson, also called O., my above mentioned nephew.

2. It’s not my grandfather, but his father, my great-grandfather that begot 13 children. His name was J.O.

3. The name of my nephew’s baby son is also J.O., he is now 18 months of age.

4. The name of my newphew’s young daughter is Mary, she is now 9 years of age.

And summing up:

5. The following names are heard/seen in the vision: O., J.O. and Mary.

6. Someone called O. apparently has progeny (two young childs), that isn’t supposed to live long.

7. One of said progeny is a girl named Mary, supposed to live only to be 2 y.o.a.

8. But as Mary is already 9 y.o.a. the 2 year-lifespan might more likely apply to the baby son, called J.O., who is now 1-1/2 y.o.a.

I’ve mentioned before, I’m sure, that my clairvoyant (dream)visions are, if not exclusively then mostly telepathic. Whence I have to presume that ‘someone’ have been discussing plans somewhat in accordance with above exposition.

———–

Today is Saturday, and another very nice day here in downtown Copenhagen. But waking up this morning, I remembered two clairvoyant visions.

One: I saw a lanky, strong young man with a thin black beard and tatoos on his arms. He was sitting in a city bus, but ‘backwards’, indicating the Line 5C, often used by me Saturday mornings to or fro the fleamarkets. Hence I evaded the Line 5C today.

Two: I was helping someone upstairs clearing discarded bathroom fittings and the like. It could possibly indicate someone upstairs intends to move out? Obviously Mossad would very much like to move into a flat almost directly above mine.

Why is this perhaps, or even probably, considered of great inportance? To try and answer this, we need to go back a few days, when I reposted these two tweets:

27.Feb.2018 At abt. 3 AM had clairvoyant vision of small girl held captive in crate, and scared witless. I guess the SecretPolice/Intel.Services would like to #kidnap my nephews kids? I wonder if to be locked-up in suspected Mossad-safe-house nearby?
https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/08/27/charlie-hebdo-or-death-by-black-magic/

15.May.2018 Have just learned that suspected Mossad safe-house in our neighbourhood has recently had sound-proof room installed. Ideal for confining and torturing #kidnapped: A Mossad specialty?
https://blocnotesimma.wordpress.com/2018/04/11/the-gussian-gold-a-satire/

So why may it be so important for Mossad to have access to ‘secure premises’ real close to where I live?

The answer probably may be found in the techniques of the Psychic Attacs of the Satanists?

The Satanist Black Magicians teach (read le Vey or Crowley, f.i.) that the power of a malicious psychic attack or assassination attempt can be very much enhanced by torturing and/or murdering someone more or less close to the target while performing the Black Magic ‘Sermon’ of the psychic attack.

Furthermore, that the distance between the attacker(s) and the target is significant. The shorter the distance, the better (read f.i. a great story of the Canadian Th. Illion traveling incognito in Tibet before the war; he visited a secret underground monastry obviously run by satanists, and barely escaped with his life).

No doubt it’s a real big problem for the moneyed elite and their black magicians that they have not yet been able to ‘do me in’ with their evil psychic attacks. It’s quite unusual, no doubt.

Se also https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/08/27/charlie-hebdo-or-death-by-black-magic/ .

But let’s leave these sick minds alone for a while and return to a very nice Saturday afternoon. And, importantly – today is also the very last day of the ongoing cycle at the permanent dutch book sale here in central Copenhagen (on the Coal Market – Kultorvet).

The price is 5 kr (80 cents) per volume. Usually I haul about 40 volumes on ‘the last day’. Today I made do with 36 – i.e. a measurable improvement! Frankly most of the 36 volumes are intended as gifts for friends and family. But let’s take a quick look on some of them.

1. PIERROT. Erling Schroeder fortæller om Karen Blixen. Rhodos, Copenhagen, 1984, 52 p., hardbound.

The author, one Erling Schroeder about whom I shamefully know nothing, apparently knew Karen Blixen the last 20 years of her life. I.e. until 1962.

Although I lived in and around Rungsted from 1959 and up through the sixties, I only saw her once, must have been in 1960-61. I was biking from Rungsted Torv – possibly from Villa Jomsborg where we lived in those days – down to the beach one blazing hot summer day. Being young and sunburned and biking without a shirt, something she seemed to appreciate.

The book is adorned with the likenesses of Blixen and author Schroeder. Both photographed by the well known portraitist Rie Nissen (now deceased). I was once the fortunate owner of a Linhof camera, that had belonged to Rie Nissen.

I’m looking forward to reading this slim volume.

2. ROTTEN REJECTIONS. A Literary Companion. Edited by André Bernard. Introduction by Bill Henderson. Pushcart Press, Wainscott, NY, 1990. 101 p., hardbound, w. original dust cover.

Another slim volume easily overlooked in the chaotic shelves af the final days of a sale. I suspect, however, that it’s in fact a small gem, that may even be well worth the price of all 36 volumes? Here are a couple of specimens of the authors ‘rotten rejections’.

‘Northanger Abbey’ – by Jane Austen. 1818. ‘We are willing to return the manuscript for the same (advance) as we paid for it’.

Memo from George Bernard Shaw…
‘I finished my first book seventy-six years ago. I offered it to every publisher on the english-speaking earth I had ever heard of. Their refusals were unanimous: and it did not get into print until, fifty years later, publishers would publish anything that had my name on it…

‘I object to publishers: the one service they have done me is to teach me to do without them. They combine commercial rascality with artistic touchiness and pettishness, without being either good business men or fine judges of literature. All that is necessary in the production of a book is an author and a bookseller, without the intermediate parasite.’

The state of affairs, as so ably put forth here by mr. Shaw, may explain why it’s so important for the Global power brokers to disrupt and destroy as many independent blog portals as at all possible. Compare my tweet from a few days ago:

(16.3.2018/12.6.2018) Sadly the DeepState has eventually succeded in disrupting and virtually destroying the 2 only independent Danish blog-portals: smartlog.dk (f.e. imma.smartlog.dk – gone!) and litteratursiden.dk (f.e. litteratursiden.dk/blogs/gert-pedersen – gone!)
https://blocnotesimma.wordpress.com/2018/03/16/jydske-lov-josias-rantzau-juvenals-satirer-blicher-og-soeren-holm-h-c-andersen-og-niels-hancke/

3. VOLTAIRE. By K.F.Plesner. Munksgaard, Copenhagen, 1965. 79 p. paperback.

Another slim volume, easily overlooked when browsing the well stocked bookcases. Mr. Plesner was a well known literary critic and connoisseur of french literature. I also bought George Brandes two volume edition of his work on Voltaire (I already own vol. two in a splendid first edition, but thought I might as well buy the whole set at paltry 10 kr – more later). Mr. Plesners slim volume may conceivably be useful as an introduction to Mr. Brandes’ massive volumes.

Perhaps I should remark, that I’m the fortunate owner of Voltaire’s collected works in a splendid French edition from the mid nineteenth century (Two-and-thirty volumes or something like that)?

4. A GLOSSARY OF JOHN DRYDEN’S CRITICAL TERMS. By H.James Jensen, University of Minnesota, Minneapolis, 1969, 135 p. nicely bound in cloth.

On the inside of the dust cover you read:

‘Although John Dryden is, as Samuel Johnson described him, the father of modern criticism, his critical writings are difficult for twentieth-century readers to understand and appreciate.

‘Part of the problem lies in the fact that many of the critical terms which Dryden used have changed or expanded in meaning since his time…’

Surely a nice buy for 80 cents.

5. THE WORDSWORTH COMPANION TO LITERATURE IN ENGLISH. Ed. by Ian Ousby. Cambridge University Press, 1988/1992. 1036 p. Paperback.

Another great buy for 80 cents. Appears unused.

6. I DIGTERENS VÆRKSTED. Udvalgte Interviews fra ‘The Paris Review’. Med forord af Tom Kristensen. Rasmus Fischers Forlag, Copenhagen, 1964, 324 p., nicely bound in half cloth.

From the english/american ‘Writers At Work’ (which I own). In this Danish edition are interviews with Francois Mauriac, Ezra Pound, Eliot, Pasternak, Henry Miller, Kat. Anne Porter, Aldous Huxley, Thornton Wilder, Faulkner, Hemingway, Laurence Durrell, Sagan.

Nicely illustrated with photostats of selected manuscripts.

7. STUDIER I KOMPARATIV LITTERATUR. Af Paul Krüger. Gyldendal, Copenhagen, 1968, 265 p, paperback.

I already own this volume, but feel sure someone might appreciate it as a gift.

Mr. Krüger is, I believe perhaps the third most prominent literary critic of the 20. century – after Paul Rubow and Kai Friis Møller? In this volume he treats of Voltaire, Shakespeare, Beaumarchais, Hugo, Taine, Verlaine, Balzac, Holberg, H.C.Andersen, I.P.Jacobsen and George Brandes.

Once more you feel it almost incredible that no one but yourself want to spend 80 cents on this valuable volume. Only two hours before it would ultimately be discarded.

8. KUNSTEN AT SKRIVE OG ANDRE ESSAYS (AF PAUL RUBOW). I udvalg ved Hakon Stangerup. Gyldendal, paperback, 1964, 339 p.

I already own most of Mr. Rubow’s books, quite a few by the way. This compact volume is thus intented to be presented to a friend or relative.

Once more: It’s well nigh incredible no one has wanted to spend 80 cents on this selection of Mr. Rubows magnificent essays.

In my world Rubow takes the position as the foremost Danish literary critic of the 20. century. Mr.Kai Friis Møller comes close, but I feel Mr. Rubow takes the price on account of his freshness of style and his encyclopedic knowledge.

His knowledge of french history is likewise impressive. I just finished reading (most of) his history of the Sun King, Louis XIV. And I frankly now feel I need not read another book on Louis – Rubow is just that fresh, independent and informed.

It’s almost the same feeling you have after reading f.i. Palle Lauring’s essay on the (insane) Swedish King Carl XII.

9. LITTERATUR LEKSIKON. Af Folmer Christensen og Lotte Eskelund. Gjellerup, Copenhagen, 1969, 300 p. Hard bound.

There were two samples of this book on the sale, and I forgot to buy the second (both intended as gifts), that’s now probably discarded.

10. FRANCOIS DE VOLTAIRE. Af Georg Brandes. Copenhagen, Jespersen og Pio, 1967, 2 vols., paperback.

I already mentioned this title by our greatest critic of the 19. century. Both volumes are practically in condition like new.

11. SKRIBENTER OG BØGER. Af Kai Friis Møller. Copenhagen, Gyldendal, 1942. 359 p. Paperback.

A profusion of essays with literary critique by one of our two most prominent critics of the 20. century.

As a literary connoisseur he’s probably second to none of his period. Only Mr. Rubow gets my vote, perhaps on account of his irresistible ‘schutzpah’ and great historical knowledge?

Once again: Incredible no one want this almost inexhaustible trowe of knowledge and wisdom on literature and life, by one of our finest pens.

12. DANSK-ENGELSK ORDBOG. By Hermann Vinterberg og C.A.Bodelsen. 2.ed. revised and expanded. Gyldendal, Copenhagen, 1966., nicely bound in cloth.

Of course I own (at least) one specimen of this magnific dictionary (for translating the Danish into English), that I use regularly. But my actual sample is rather dogeared from use whence I want to exchange it for this specimen, that’s almost like new. Quite a buy for 10 kr!

————-

16./17.June.2018. To be crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com
Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Le Marechal Soult – and other fatalities

On June 3, 2018 I tweeted this:

Planned to visit Helsingborg/Sweden soon. But tonite in clairvoyant vision saw myself on ferryship all surrounded by white clad medic staff. Debarking I was trapped on closed gangway, draped in white, bad smell. Everybody very confident. Is Sweden run by Mossad?

Then early in the A.M. today (June 9) I had a clairvoyant dream about someone planning a trip to Helsingborg/Sweden, obviously meant to include myself. I asked ‘someone’: ‘Is this trip to Helsingborg on the up and up’? And a nice looking, dark woman answered: ‘Oh yes – it has to be made to look natural and accidental’.

All right – not really comforting, I dare say. Obviously the gist of these vision is, that – unsurprisingly – yet more hit-squad set-up are in the planning. With a preference for Swedish waters?

Those robot-killers love planning things elaborately, meticulously on their blackboards, large and small. They think they are fully in control; but like all power-abusing ‘robot-leftbrainers’ they are in fact not in control of anything at all when the chips are really down (Think CERN/LHC – for instance http://www.gamleboeger.dk/2018/11/20/louis-sancho-and-the-cern-lhc/ or Fukushima http://blocnotesimma.wordpress.com/2014/06/24/fukushima/ )

That is, not in control unless the Global power brokers have made it their mission, like a cancer to destroy Earth and Humanity completely.

And, by the way, you may once again have to ask – Is Sweden now run by Mossad?

————–

But today is Saturday and another sweltering hot, although otherwise really very nice summer day here in downtown Copenhagen.

In the morning I visited a couple of flea-markets. To no awail – just more expensive crap.

But in the permanent dutch book sale at Vangsgaard’s on the Coal-Market (Kultorvet) I won a half-score of books (including one dvd-film). The unit price today is 15 DKK (2 Euro). Here are some of the finds:

1. PASCAL. Sa vie et son caractere, ses ecrits et son genie. Par M. L’Abbe Maynard. Tome 2, Paris 1850. 512 p., nicely bound in calf.

Although slightly foxed throughout this volume is really quite nicely kept, and still very usable.

Of course this is only the 2nd volume of the (supposedly) two volume full set. But that’s really no big deal for myself, as I rarely manage to read the books I acquire from cover to cover.

The major part of this second vol. seems to be dedicated to dealing with the history of Pascal’s PENSEES (of which I’m the fortunate owner of a magnificent four volume set). But there are also large sections in the last part of the volume dealing with PROSE FRANCAISE AVANT PASCAL and STYLE DE PASCAL.

I believe some think Pascal was perhaps the finest stylist ever writing in the French language? But at any rate this volume might easily prove a great buy for paltry 2 Euros.

2. MEMOIRES DU MARECHAL-GENERAL SOULT – Duc de Dalmatie. Publie Par Son Fils. Premiere partie: Historie des Guerres de la Revolution. 3 vols. Paris 1854 (original edition).

I have been keeping an eye on this set, that has been available on the sale for more than a month, as I’m generally interested in french reminiscenses. But as I hardly ever read war history, I have been passing it by until today.

Contrary to the above title, I managed to research les Memoires du Soult on the web yesterday. And thus learned, that normal antiquarian price for this original edition in nice condition is several hundred dollars.

The catch is, ofcourse, that my set is definitely not in nice condition: It’s badly foxed throughout. Apart from that, however, it’s still very usable, and the bindings in original full cloth is still quite intact. Thus by some measures I have to call it the scoop of the day – or the year.

3. KAISER FRIEDRICH II. By Eduard Winkelmann. 2 vols. Darmstadt, 1963. (reprinted from 1889 ed.). 580, 529 pages. Nicely bound in red cloth.

It seems the author was one of the absolute authorities on the history of this most interesting german ‘Kaiser’. And the reason for it to languish on the shelves at this dutch sale may well be, that it’s printed in fracture, and in German of course, and thus well nigh impenetrable and incomprehensible for almost any young reader in our city?

Friedrich II will be known to most historically interested readers. He seems to have been both learned as well as at times also callous; in the end we might perhaps find him to be a typical left brain dominated power broker?

By the way most of – or rather all? – the modern European royalty are among his progeny.

4. STUDIEN ZUR WESTDEUTSCHEN STAMMES- UND VOLKSGESCHICHTE. By Franz Steinbach. Darmstadt, 1962. (reprint from 1926). 194 p. Bound in soft plast.

The history of the European tribes, and especially the German tribes, is hardly a politically correct study in today’s European universities?

It seems, that today only two tribes are allowed. One rather small tribe of moneyed elite and another giant tribe of everyone else – the riff-raff or the rabble in the streets.

If and when this partition is accomplished, certain death of humanity is assured. There is almost no culture – albeit a profusion of materialistic civilization – among the moneyed elite. And there can eventually be almost no culture among the riff-raff on account of growing (often government promoted) debt-slave misery and squalor, disruption and chaos.

Earthlings might want to remember, or at least try to understand, that among our neighbours in our Galactic neighbourhood there are many tribes living peacefully side by side. A cosmic order, that necessarily should be imaged here on Earth.

(9./11.June.2018. To be cross posted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com tweets on www.twitter.com/gamleboeger )

——————

Below is what I wrote earlier on said Helsingborg conundrum.

Helsingborg’ske shenanigans? (updated)
Udgivet den juni 11, 2016 by blocnotesimma

(10.juni.2016) I forgårs (onsdags 8.juni) gjorde jeg efter vistnok et års pause en eftermiddagstur til Skånes smukkest beliggende by, Helsingborg. Som jeg allerede tidligere har fortalt en del om ( https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/10/06/sverige-oh-sverige/ ) boede jeg op gennem 70’erne og 80’erne i Helsingborg og har stadigvæk en vis tilknytning til byen.

Mest gennem den konto jeg har opretholdt i Swedbank – hed dengang Sparbanken Skåne – med tilhørende boksaftale, der som nævnt bruges som depot for nogle af de fysisk set mindre ting af min fotohistoriske samling.

Jeg har i boks bl.a. liggende et mellemformat digitalkamera Mamiya DZ. Kameraet er købt her i byen på udsalg for flere år siden. I stand som ny og med et par dito objektiver. Nyprisen var dengang vistnok 75.000 kr – mens jeg kunne nøjes med præcis en tiendedel.

Den ligger der som back-up, idet jeg indtil nu har klaret mig med mit 13 år gamle Canon EOS 1Ds full-frame digitalkamera som “storformat-digital”. Og fordi ægte mellemformat digital stadigvæk er forholdsvis sjældent og dyrt. Billigst er vistnok Pentax 645Digital, som netop er set til i omegnen af 70.000 kr.

Problemet med dette nu ældre digitalkamera Mamiya DZ er li-ion-batterierne, som ser ud til at være umulige at opdrive som tilbehør. Da jeg for nogle måneder søgte overalt på ebay fandt jeg kun eet kamera til salg men ingen løse batterier.

Det er derfor naturligvis vigtigt at vedligeholde batteriet, d.v.s. holde det opladet. Hvilket jo ikke kan ske i boksen, og bedst hjemme. Og da jeg ved mit sidste besøg sammen med en af mine søde niecer forsømte at tage batteriet med hjem til opladning tænkte jeg, at jeg ville indhente det forsømte.

Jeg gik en lille tur på havnen i Helsingør i det meget smukke vejr, forinden jeg tog færgen til hinsidan. Men det kunne vist godt have vist sig som en mindre god idé? For det varede ikke længe før jeg på det relativt mennesketomme kajområde havde en formodentlig tasketyv i hælene, som nok havde spottet min – ret flotte omend ældre – LowePro-fototaske.

Da jeg er i besiddelse af en veludviklet situationsfornemmelse spottede jeg tilstrækkeligt hurtigt vedkommen og holdt øje med ham, hvilket åbenbart berøvede ham modet. Ellers havde jeg måske mistet min flotte Hasselblad 500C/M incl 2 ekstra – ganske vist noget medtagne – objektiver.

For øvrigt bruger jeg sjældent Hasselblad’en og det kan godt være, den unge mand ville have fået mere fornøjelse af den end jeg? Dog regner de fleste unge mennesker vel med, at fotoudstyr idag helst skal være digitalt, hvad enten til brug eller videresalg?

Da jeg altså ikke har været på Helsingborg-tur siden 4.jan.d.å., hvor den skærpede personkontrol blev indført, oplevede jeg denne for første gang.

På danske-siden er der opstillet købåse (men endnu ikke kobåse), hvor pas eller anden billedlegitimation forlanges. Det var denne onsdag helt problemfrit, med få rejsende og elskværdig kontrolpersonale. Jeg spottede ingen flygtning overhovedet.

Tyge Brade – man bruger vist nu overalt den “latiniserede” form Tycho Brahe (ordet brade skulle betyde brat eller opfarende) – sejlede for næsen af mig og jeg måtte borde Hamlet. Der trods navnet synes at være med svensk bemanding og skiltning?

På svenske-siden var der underligt nok også skarp pas-kontrol. Underligt fordi der ikke var skyggen af en flygtning at se, de ville jo også være sorteret fra i Helsingør. Så hvad skal denne ekstra, skarpe kontrol gøre godt for?

Ved ankomsten til tull-zonen konfronteres man af 2 bokse, hvor 2 Told- eller Säpo-medarbejdere – formodentligt det sidste? – har barrikaderet sig. Man afkræves i henhold til skiltningen sit pas – der synes ikke at være tale om anden billedlegitimation som på danske-siden?

Den kvindelige medarbejder, som jeg konfronteredes med så yderst professionel ud. Temmelig arrogant; mørkhåret og med en meget “deep tan” og intelligente øjne: tydeligvis ikke en underordnet eller left-brain domineret type, som i almindelighed ikke er god til at vurdere karakter hurtigt og effektivt.

Jeg kom uværgerligt – the deep “middle-east tan” (som jeg ofte nok har set hos Mossad-kommanders i Fiolstræde København?), arrogancen og intelligencen, og den i det hele uvenlige holdning overfor en “indfødt” – til at tænke på hvad jeg har læst om Mossads taktik ved personkontrol i toldzonen: Man bruger netop intelligente, højre-hjerne-begavede folk til at vurdere de tilrejsendes karakter, fremfor en teknisk vurdering af alle mulige detaljer, som måske let lader sig forkludre?

Skulle den pågældende flotte kvinde måske i virkeligheden have fået sin uddannelse hos Mossad/ShinBeth i TelAviv? Eller ligefrem være udlånt derfra til lejligheden. Og hvad er lejligheden?

Det kunne se ud til, at man har benyttet anledningen (med stramning for flygtninge) til at stramme overfor alm. lovlydige borgere? Det er den sædvanlige model, kendt mange steder fra: Man har nu mulighed og rig lejlighed til om ønsket at harassere upopulære regime-kritikere. Jo da, som f.eks. også undertegnede ringhed?

Hvordan skulle dette harassment så foregå? For mit vedkommende hypotetisk måske således: Den pågældende “Mossad-troll”(?) påstår at have mistanke til mit pas; hun beder en af de tilstedeværende toldbetjente føre mig væk; jeg bliver overladt til “rouge-element” Säpo-betjente; som så igen kort og godt overlader mig til Mossad-agenter – hvorefter ingen ser mig igen? Keine Hexerei – nur Behändigkeit.

Nogle vil jo nok påstå, at man kan da ikke have alt dette forberedt og klar til undertegnede ringsheds ankomst. Men forkert: Man har i årevis aflyttet min bolig tæt, også akustisk. Så man ved på forhånd, når jeg gør klar til en fotoudflugt – der som regel går til Nordsjælland. Og som bekendt er der så mange overvågnings-kameraer mellem Frederiksberg og Helsingborg, at Guderne må sig forbarme!

Ja men – siger den ærede læser måske – du mener vel ikke at Säpo/Mossad har ladet arrangere denne ekstra strenge, men tilsyneladende ret unødvendige, paskontrol bare for at harassere typer som dig; endvidere, du mener dog vel ikke at den skulle være arrangeret blot for at fange dig? Så betydningsfuld er du da ikke!

Men, kære læser, det er måske en misforståelse? Kig evt. igen på det foregående indlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/28/charlie-hebdo-jan-7-2015/ .Vi prøver at fastholde den i.t.v. hypotetiske sagas hovedpunkter i tidsrækkefølge:

1. Jeg skriver en skarp (men vistnok også vittig?) satire over daværende udenrigsminister WS https://blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/13/satire-1/

2. Hans parti går helt i opløsning.

3. WS får et hjerteanfald.

4. Jeg er måske herefter persona non grata i visse kredse på Borgen?

4. Hans kone får et – efter de magre presseberetninger at dømme – meget kraftigt slagtilfælde.

5. Tidligt om morgenen d. 11.dec.2014 føler jeg mig truet af et planlagt Mossad-hit. Jeg skriver derfor et brev til Justitsministeriet, Københavns Politi og Folketinget m.m., hvori jeg fortæller om en usædvanlig klarsyns-drøm jeg har haft omtrent ved det tidspunkt WS’ kone blev syg. Jeg gør opmærksom på, at noget tyder på et voldsomt, maliciøst psykisk angreb.
I så fald måske sekundært med den hensigt at sætte undertegnede i et (endnu mere) uheldigt lys på Christiansborg?

(Se mere om proff. psykiske angreb med maliciøs hensigt (“how to stop a pigs heart with hypnosis”) her
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/10/yuri-gellers-house-strange-links.html
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/04/lord-janner-escapes.html
http://aangirfan.blogspot.com/2013/06/yuri-geller-and-mossad-cia-mind-control.html )

6. Den 17.dec.2014 posterer jeg https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/12/17/spooky-times-serialitet-eller-jakuza/ , hvori jeg fortæller om nogle hændelser efter afsendelse af brevet d. 11.dec. Jeg fortæller bl.a. om et muligt Jakuza hit-set-up, med udgangspunkt på Frederiksberg Bibliotek. Jeg har siden erfaret, at der på internettet findes oplysninger om, at Jakuza’en skulle være enten kontrolleret af, eller samarbejde tæt netop med Mossad.

7. Det lykkes Mossad ved hjælp af sayanim (se mere om denne instution her
https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/04/11/ved-hjaelp-af-bedrag/ ) at underslå de fleste af den halve snes breve jeg sender bl.a. til pressen? Kun Københavns Politi og Justitsministeriet kvitterer efterfølgende for modtagelsen.

8. Københavns Politi’s svar er dateret d. 2.Jan.2015, men findes først i min postkasse d. 6.jan.2015. Brevet er holdt i en arrogant tone, og trods sagens alvor og spørgsmålet om min egen sikkerhed tilkendegiver man alene, at man håber at kunne se på sagen i løbet af de næste 3 måneder.

9. Men (lørdag?) den 3.jan. husker jeg, at jeg bankede kraftigt i bordet (mit spisebord må undertiden lægge sin massive egeplante til udlukning af “damp”). Har Mossad tænkeligt troet, at jeg har set og læst politiets brev af d.2.december og er blevet vred over det arrogante svar?

9. Efter at have læst brevet d. 6.jan. har jeg vist tegn på uro, herunder “shufflet my papers”; altså rodet med mine breve og papiere – bl.a. for at recappe, hvad det præcist var jeg skrev d. 11.dec. Og da min lejlighed er meget tæt overvåget, herunder også akustisk, har Mossad så tænkeligt formodet, at jeg igen ville søge at skabe offentlighed om sagen?

10. Hypotese: Har man derpå besluttet som en helgardering at arrangere Charlie-Hebdo skyderiet? Man har i så fald skudt sine egne “landsmænd” og altså søgt at skjule den ene perfide forbrydelse med en anden ikke mindre perfid forbrydelse?

11. Ikke mange mennesker kan forstå et forløb og en sammenhæng som det hypotiske skildret her; folk er jo normalt også ganske enkelt bange for at få noget at vide om magtmafiaens kabaler. Men netop disse vanskeligheder gør vist alt andet lige min situation uændret labil?

Den ærede læser ser derfor måske, at det ville være en i virkeligheden ringe indsats (for Mossad) med en ekstra-skarp Säpo-paskontrol ved Helsingborgfærgen, såfremt ovenfor skildrede, hypotetiske forløb skulle have noget videre på sig? Også selv om kontrollen i realiteten ikke tjener noget andet nævneværdigt formål. De her som hypotese omhandlede, potentielle forbrydelser er jo så grove og perfide, at de uundgåeligt ville gå ud over Mossads anseelse verden over.

*****

Det er forøvrigt netop ovenfor nævnte, for mig potentielt meget farlige option – med evt. kidnapning og beslaglæggelse (d.v.s. tyveri) af mit boksindhold (hvortil jeg jo normalt ville medbringe nøglen) – som har foranlediget mig til i de sidste par år kun at besøge Helsingborg med ledsager.

Når jeg vovede det alene i onsdags skyldes det, at jeg forventede man ville lade mig gå, fordi man måske havde troet at jeg f.eks. torsdag ville sige jatak til køb at det tidligere omtalte hus på Vestsjælland (se http://www.gamleboeger.dk/2016/04/26/tirsdag-26-april-2016/ ).

Noget man tænkeligt gerne havde set, idet dette køb ville gøre mig meget sårbar overfor alle mulige “shenanigans”. Men allerede torsdag mailede jeg endnu engang nej-tak til mægleren som omtalt i et foregående indlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/06/10/the-house-the-water-and-all-these-shenanigans/ .

Jeg har forøvrigt – hidtil og så vidt jeg ved – ingen dårlige erfaringer med Säpo; men Säpo er et stort agentur med tusindvis af ansatte, hvoriblandt uundgåeligt også rouge elements? Og Mossad-dobbeltagenter?

Om topledelsen i Säpo muligt kan være noget Mossad-orienteret, kan jeg ikke sige noget bestemt om? Men at den almindelige Säpo-medarbejder skulle have et varmt ønske om at være Mossad-sprællemand må det være mig tilladt at tvivle på.

(Updated 11.juni.2016)

***********

Sverige, Oh Sverige.
(Udgivet den oktober 6, 2014 by blocnotesimma)

I årene 1973-1983 boede jeg i Helsingborg samtidig med at jeg arbejdede i Købmagergade resp. Anker Heegaardsgade i København. Sverige var dengang et rart sted at være, endnu i ’83 var der tale om det nok som bekendte “folkhemmet”, hvor man forsøgte og også langt hen ad vejen formåede at behandle hinanden hensynsfuldt og ordentligt.

Sverige er i så henseende, som bekendt, meget forandret idag. Jeg skal vel vare mig for at forsøge en generel analyse af samfundsudviklingen i Sverige i de sidste 30 år, som jeg næppe nok har fulgt med i, og skal kun omtale et par forhold, som for mig stadigvæk har en vis praktisk betydning.

Jeg har indtil for omtrent et halvt år siden flere gange om året besøgt Helsingborg. Dels måske lidt nostalgisk, dels fordi Helsingborgs nordlige bydele er meget smukke og særdeles fotogene.

Og dels fordi jeg i alle årene siden jeg i 1983 flyttede tilbage til Danmark har bibeholdt min sparekassekonto i Sparbanken samt en bankboks-aftale med banken (jeg har også svensk personnummer). Jeg har ganske vist næsten aldrig haft mere end nogle få tusind kr. stående på kontoen. Derimod har jeg stadigvæk et større antal antikke eller gamle messingobjektiver o.lign. liggende i bankens bokslokale.

Allerede omkr. 1970 begyndte jeg at fotografere med et gammelt pladekamera, der for øvrigt var af en temmelig primitiv type. Det foregik med glasplader, kunne endnu købes dengang. Jeg husker f.eks. at en portrætfotograf i Frederikssund i 1971 på min forespørgsel oplyste, at “vi bruger som regel glasplader”.

Først et par år senere fik jeg mit første messingobjektiv. En stor og meget flot convertible Rectilinear fra Taylor, Taylor and Hobson, fundet hos en marskandiser i Brønshøj. Den var for stor til at jeg kunne bruge den på mit primitive kamera, men så meget desto mere lejlighed havde jeg jo til at vende og dreje den i hånden og beundre den smukke håndværksmæssige udførelse af “instrumentet” – som man tidligere også sagde.

Pø om pø fandt jeg lidt flere forskellige typer af gamle objektiver, og jeg erfarede snart, at man kunne lave de skønneste farvebilleder, også med enkle og prisbillige typer.

Således kom det sig, at jeg fik interesse for at skrive noget om mine praktiske erfaringer med gamle objektiver. Dels med de relativt få jeg allerede havde samlet, men også sigtende på hvad jeg måtte finde i den nære fremtid. Dengang var der jo ikke noget der hed internet, og jeg gik ud fra som en selvfølge, at skulle jeg have noget offentliggjort, så måtte det blive i bogform.

Men det ville utvivlsomt indebære, at der skulle være tale om en seriøs afprøvning, undersøgelse og afhandling om et større antal forskellige linsetyper, hvis jeg skulle gøre mig håb om at finde en forlægger.

Ergo måtte der, dels i betragtning af min beskedne økonomi og dels p.g.a. at jeg havde fuldtidsarbejde i P&T, let blive tale om en 5-årsplan. Og af hensyn til de meget store vanskeligheder jeg som ubemidlet – og uden eBay og Den Blå Avis! – i almindelighed havde haft med at finde og erhverve de gamle linser, besluttede jeg at leje en bankboks i Sparbanken i Helsingborg og opbevare det meste af min beskedne samling dér, for at afvente at tiden modnedes.

Og faktisk ligger det meste af samlingen stadigvæk der, hvor den er blevet lagt for omved 35 år siden og senere. Jeg har af mange forskellige praktiske årsager desværre aldrig følt at have haft lise og muse til at begynde udarbejdelse af “min bog”, og i mellemtiden er jeg vistnok blevet overhalet indenom!

Omend jeg nok ikke helt har opgivet håbet endnu. Det ligger imidlertid sådan, at med digitaliseringen af fotosporten er det blevet let og derfor også interessant for rigtig mange kunstnerisk interesserede fotografer at eksperimentere med fotografering med gamle linser, både i sort-hvid og farve.

I 1980’erne lavede jeg bl.a. en del optagelser på Agfachrome planfilm, som jeg selv fremkaldte i badeværelset. Det tog præcis 2 timer pr. optagelse, hvis man altså gerne ville se den ene optagelse før man lavede og fremkaldte den næste. Hvortil kom tørretiden.

Men timerne er nu blevet til sekunder med digital fototeknik, og der foregår ergo en meget ivrig og udbredt eksperimenteren med alle mulige typer af gamle fotoobjektiver mange steder i verden.

Sparbanken i Helsingborg hedder nu Swedbank. Den tidligere Sparbanken ejedes, formoder jeg, af sveriges sparekasser, og kunne måske til dels sammenlignes med den tidligere Fællesbank for danmarks sparekasser? Men vistnok især p.g.a. nogle store og delvis uheldige kreditforretninger i Østeuropa måtte sveriges sparekasser sælge ud, og banken ejes nu så vidt jeg ved af Cooperative Förbundet i Sverige.

Der skete samtidig en sammenlægning med en anden svensk sparekasse og navnet ændredes efterhånden til Swedbank. Så vidt jeg har forstået, er Swedbank nu en ren investerings- og forretningsbank uden antydning af sparekasse-ånden over sig. Den nuværende, mangeårige generaldirektør er da også i.h.t. svensk dagspresse Wall-Street orienteret for så vidt som han har haft ry for gerne at bringe en af Wall-Streets arketypiske storinvestorer, Carl Icahn, ind som medejer af de selskaber han har ledet.

Jeg tror faktisk jeg tilfældigt har set den pågældende direktør i Helsingborg-afdelingen ved en lejlighed, idet han da vistnok gik forbi min “ventestol” sammen med en række ledere. En smuk, intelligent og kultiveret mand, utvivlsomt. Formanden for banken, en smålandsk bondesøn, er vistnok tillige formand for Cooperative Förbundet. Sidstnævntes formodentlige jordnære common-sense i forb. med bankdirektørens utvivlsomme faglige dygtighed udgør sikkert en stærk ledelse, og Swedbank er da også på rekordtid blevet en af Sveriges top-3.

Bankens lokaler er nu også fuldkommen forandrede i forhold til “Folkhemmets” ånd. Sparbankens lokaler var dengang meget venlige, og typisk svensk helt gennemgående designet og udført i lyse, bløde træsorter. Mens der nu er tale om mørke og hårde ting udført i mørkfarvet sten, stål og glas.

Jeg har nu ikke følt mig dårligt behandlet i Swedbank, uagtet jeg naturligvis kun er en ganske lille kunde, mindre end ubetydelig. Men det generer mig derimod unægtelig temmelig meget, at SÄPO synes at mene at de har et udestående med mig, og tilsyneladende helst ser, at jeg ikke besøger Sverige og Helsingborg.

Da jeg med sikkerhed ved, at jeg ikke har og ikke kan have noget som helst direkte, legitimt mellemværende med SÄPO, kan deres holdning givetvis kun forstås, hvis der forudsættes en utidig, og altså maliciøs indblanding fra PET/Mossad/CIA.

Med andre ord: Har PET/Mossad og co. henvendt sig til sine venner i SÄPO med en anmodning om at chikanere mig i Helsingborg?

Jeg kan oplyse, at jeg flere gange er blevet passet op af agenter i Helsingborg. Den ene gang var der ganske oplagt tale om SÄPO medarbejdere: To yngre, svenske mænd iagttog mig på den McDonalds i Helsingborg, hvor jeg som regel plejer at spise en burger inden jeg tager hjem (den ene i lang, grå frakke, den anden i grøn, militær drejlsjakke).

De var forøvrigt – i modsætning til visse andre personer, som næppe har været SÄPO folk – ingenlunde truende, provokerende eller på anden måde ubehagelige. De optrådte tværtimod, vistnok typisk for svenske politifolk, professionelt og hverken venligt eller uvenligt.

Lidt mere maliciøs og som en potentiel farlig agent provocateur opfattede jeg derimod en ældre herre, som jeg oplevede vistnok ved mit næstsidste besøg i bankens bokslokale for omtrent et årstid siden.

Han havde – meget usædvanligt, jeg har i det mindste gennem mere end 30 år aldrig set noget tilsvarende – anbragt sig umiddelbart ved indgangen/trappegangen og bredt indholdet af sin boks ud på et lille derværende bord. Guldure en masse, som han på den mest muligt åbenbare og påfaldende måde holdt op foran ansigtet og tilsyneladende betragtede nøje. Uafbrudt, under mit flere minutter lange ophold i lokalet.

Jeg opfattede intuitivt, at såfremt jeg havde sagt blot eet ord til vedkommende – hvilket var MEGET fristende i betragtning af det usædvanlige og overfladisk set nærmest lidt komiske skue(spil) – så ville der, tror jeg, formodentlig være sket omtrent følgende: Han ville råbe vagt i gevær – at jeg havde blandet mig i hans ophold i lokalet – at han følte sig truet – at han følte at have været udsat for et potentielt overfald og/eller røveriforsøg!

Og banken ville blive nødt til at kontakte politiet, som ville arrestere mig, og kontakte SÄPO da udlænding, som ville undersøge mig som potentiel røver (den “forulempede” ville jo nok vise sig at være (Mossad?)agent, men hævde at være i lokalet som privatperson!). Man ville ransage mit boksindhold, og uden videre beslaglægge det som potentielt røvergods!

Jeg ville senere i bedste fald få noget af det tilbage, resten kunne let vise sig at være bortkommet – der ville naturligvis let kunne opstå diskussion om indholdet, hvad man faktisk havde forefundet: Det velkendte spørgsmål om “bevisets stilling”.

I den forb. erindres den ærede læser om, hvad jeg tidligere har oplyst om en bortkommet CD med en komplet fortegnelse over mit fotoudstyr, herunder også boksindholdet i Helsingborg. Jeg er bekendt med, at mindst een Sajan, med en til vished grændsende sandsynlighed har fået en kopi, som iøvrigt ganske sikkert er udbredt i Mossad-nære kredse, herunder naturligvis også SÄPO, CIA og PET. Man har altså haft god tid til at gennemgå den temmelig omfattende fortegnelse og udvælge hvad der helst måtte “forsvinde”.

I heldigste fald ville jeg få min frihed igen, måske efter nogle dage, – i værste fald ville jeg forsvinde i et Mossad/CIA fangehul somewhere. Som sagt, jeg følte mig meget beklemt ved situationen i bokslokalet den dag. Jeg skyndte mig ud af lokaet “med tæt sammenknebne læber” og uden på vejen så meget som at se på vedkommende, end ikke ud af øjenkrogene.

Onsdag i sidste uge aftalte jeg med min gamle overbo, GC, at vi næste dag, torsdag, i hans bil skulle køre en tur til Helsingør og videre til fods med færge til Helsingborg. Dette talte vi om i min lejlighed, ligesom jeg fortalte det til andre i telefonsamtaler. Det har altså via aflytning været velkendt i Mossad-kredse.

Natten til torsdag havde jeg en – utvivlsomt clair-voyant – drøm.

Jeg drømte, at jeg på en vej måtte vige, og halvvejs skjule mig i rabatten, for en stor sandgul bil. Den kørte forbi mig og parkerede direkte foran en port, således at den spærrede for porten. Jeg så at der umiddelbart foran nummerpladen med store tal stod 1%.

Ud af bilen kom en mand med maskinpistol. Dette skræmte mig jo noget, således at jeg forsøgte at flygte. Men så opdagede jeg en mand på min venstre side, ligeledes med maskinpistol. Og umiddelbart efter dukkede en tredje person op lige ved den anden mand. Denne tredje person var en kvinde med et raketstyr, som hun sigtede på mig med. Jeg forstod så, at jeg næppe ville kunne undgå det her omhandlede attentat. Hvorefter jeg vågnede. Det bør tilføjes, at det geografiske sted for drømmen var gammelkendt for mig.

Tolkning:

Den sandgule bil: Amerikanere i ørkenkrig, altså vel sagtens CIA resp. evt. CIA/Mossad.

De 1% betyder givetvis, at det er pengeeliten, formodentlig den amerikanske?, som har bestilt attentatet.

Den spærrede port og det velkendte landskab: Porten til Helsingborg er spærret, og Helsingborg er jo gammelkendt for mig.

Jeg må endnu engang takke for advarslen! Det er klart at jeg fandt et påskud til at aflyse turen torsdag formiddag.

Et top-professionelt attentat i den i virkeligheden lidt skumle smøge hvor Swedbanks sydlige indgang befinder sig, ville næppe vække større opmærksomhed. Man ville selvsagt så vidt mulig vælge at kidnappe, og hvorvidt min ven ville ryge med i købet eller ikke har næppe givet anledning til mange bekymringer. Han er enlig og har så vidt jeg ved ingen nævneværdig omgangskreds. Formodentlig ville højst en enkelt ældre savne ham.

Det siger vel sig selv, at SÄPO i givet fald næppe ville foranstalte andet end blot en fingeret undersøgelse?

Men under alle omstændigheder ser undertegnede ud til igen efterhånden at være blevet en varm kartoffel for CIA/Mossad for så vidt som man måske har været ude af stand til at rydde mig af vejen, trods flere års ihærdige forsøg. Dette skyldes da også dels clair-voyance og dels “naked luck”.

Jeg henviser den ærede læser til at genopfriske nogle af mine tidligere blogindlæg herom, hvoraf til turde fremgå, at man ellers har forsøgt med en hel del forskellige planer: Alm. gadekidnapning (som det ovenfor omtalte), kidnapning/mord i forb. med landligt ophold, dito i forb. med hospitalsophold, dito i forb. med militærøvelse, m.m.

Så vidt jeg ved, synes der alligevel at måtte være tale om en optrapning i forhold til tidligere planer med mig i Helsingborg. Mord eller kidnapning planlægger en (udenlandsk) efterretningstjeneste vel kun, hvis man føler at kunne have en eller anden grad af tro på at kunne påregne politisk opbakning?

Hvad den helt akutte anledning til den tilsyneladende optrapning måtte være kan jeg p.t. ikke sige noget om. Jeg er opmærksom på, at Sverige netop i disse dage har fået en ny statsminister. Men jeg kender ikke Stefan Löfvén’s holdning til efterretningsvæsenet i almindelighed og SÄPO i særdeleshed.

Umiddelbart ville man naturligvis forvente, at man som socialdemokrat ville være kritisk overfor potentielt magtmisbrug i efterretningsvæsenet i Sverige, det være sig SÄPO, PET, CIA eller Mossad. Og netop dagen efter, d.v.s. fredag i sidste uge, offentliggjorde den nye svenske regering da også – omend vistnok noget overraskende? – at man ville anerkende Palæstina.