Småting og bagateller (2)

Som også nævnt i foregående indlæg, 1. del af Småting og Bagateller, er vi nu nået ca. halvvejs i den såkaldte “Regnskabsaflæggelse” (del 1 – 6).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: at efterstræbe mig og mine på livet, at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, at myrde mine naboers veninder, at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for W.S.’s hustrus vedkommende?), at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, at vandskade mine bøger, at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, at tilbageholde min folkepension og boligydelse, m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave her idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle peger på tilfældigheder, og som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg tror faktisk fortsat at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med at kunne fortsætte succeen fra sidste og gennemføre bevisførelsen med et uomtvisteligt resultat i dette og nogle få efterfølgende blog-indlæg.

Vi går frotsat frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser; i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge.

*****

Den 30.april posterede jeg 1.del af “Kvartalsregnskabet”, der indledes således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.”

*****

Idag vil jeg omtale nogle problemer vi har haft med at få brandsikringen på plads her i ejendommen, efter gennemført byfornyelsesrenovering fra ca. april 2014 til jan. 2015.

Problemerne, som vi drøftede og “sagsbehandlede” i tæt samarbejde med LLO resulterede i et brev fra LLO til Frederiksberg Kommunes brandinspektion (jf. i det følgende), som afviste at foretage inspektionen.

Herefter besluttede jeg at indberette Frederiksberg Kommune til Københavns Politi for at have forsømt sine pligter i så henseende, til potentiel fare for beboernes liv og velfærd (jf. straffelovens paragraf 252).

Brevet er sålydende:

*****(CITAT)

18.jan.2016

Til Københavns Politi
Politigården
Polititorvet
København K

Fra Gert Pedersen
Nitivej
2000 Frederiksberg
gertpedersen at mail.dk

ANMELDELSE TIL KBH POLITI ANG. MANGLENDE BRANDSYN I FREDERIKSBERG KOMMUNE.

Den 15.jan. i fjor blev ovennævnte ejendom, matr. nr. 12hp, m. 10 lejligheder her i Frederiksbergs nordvestkvarter frigivet til indflytning/tilbageflytning efter en bekostelig byfornyelses-renovering.

Man havde hidtil (fra Frederiksberg kommunes administrerende advokater Isaksen & Monami) oplyst os lejere om en forventet tilbageflytning 1 marts 2015. Men ved midten af dec. 2014 fik vi meddelt en ny, tidligere indflytningsdato 15.jan.2015.

Selve renoveringen indebar bl.a., at ejendommens bagtrappe blev sløjfet for at give plads til badeværelser. Samtidig skulle hovedtrappen, der er af træ, forsynes med sprinkleranlæg samt opfylde en række andre brandsikkerhedskrav.

Men nu 1 år senere kan brandsikkerheden næppe endnu siges at være på plads. Det drejer sig især om stærkstrømsinstallationer i træskab på trappen, som i.h.t. Frederiksbergs kommunes byggetilladelse vedr. den her aktuelle renovering (Byggetilladelse j.nr.2012-1750, punkt 18.) ikke er tilladt (hvilket Frb. Brandvæsen ved personlig henvendelse på brandstationen har bekræftet overfor mig og min overbo). Samt brandsikring af trapperummets underside med gipsplader eller sammenhængende pudslag (Byggetilladelsens pk. 15 samt evt. pk. 19).

Nogle af vi lejere synes vi har haft svært ved at trænge igennem med vore indsigelser mod manglerne, uagtet der er idet mindste undertegnedes fornemmelse, at udlejer (men måske ikke hendes rådgivere?) i sine dispositioner har været i god tro. Senest har vi med hjælp af LLO klaget til kommunens tilsyn med brandsikkerhedsforhold. Men Frederiksberg kommune, ved. bygningskonstruktør Niels Andreasen fra Byggeri og Arkiktekturkontoret (som i parentets bemærket muligt er kollega til udlejer?), har med brev af 24.3.2015 (ligeledes j.nr. 2012-1750) tilkendegivet at have forhørt sig om forholdene hos udlejer, og herefter været overtydet om at forholdene er iorden. Man har ikke ment at måtte inspicere forholdene på stedet.

Det mener undertegnede dog ikke, nu 1 år efter frigivelse til flytning, længere er ok. For forholdene er i henhold til Frb. Kommunes ovennævnte byggetilladelse samt Frb. Brandvæsen IKKE i orden, og vi har altså i hele det forløbne år vistnok boet -, og bor vistnok fortsat, i en brandfælde.

Det kan supplerende oplyses:

1. I henhold til d. 26.1.2015 af undertegnede telefonisk inhentede oplysning fra den ansvarlige montør (som selv havde udført arbejet) hos firmaet Dansk Sprinklerteknik, var sprinkleranlægget denne dato endnu ikke idriftsat.

2. D. 19.1.2015 begynder kommunen gravearbejder med henblik på at føre normeret stikledning til vand til sprinkleranlægget. (foto findes)

3. Den 28.1.2015 meddeler ejendomsadministrationskontoret By og Bolig i mail, at “der er blevet tjekket op på brandsikkerheden. Anlægget virker i tilfælde af brand”.

4. Men først i uge 30 tilsluttes brandalarm til Frb. Brandvæsen (foto findes)

5. Set i sammenhæng med foranstående virker det i mine øjne også uheldigt, at ejendommens “teknikskakt” ikke kan siges at være færdiggjort (tiltrådt af huslejenævnet i brev af 2.dec.2015 med påbud om, at forholdet skal være berigtiget senest 2.febr.2016). Skakten forefindes i det tidligere toilet ved siden af trapperummet, og ser ganske enkelt ud til at være forladt i “huj og hast” før færdigt? (evt. i medfør af den fremrykkede indflytningsdato?). Der har været lugtgener fra skaktrummet, og man kunne måske derfor frygte muligheden af, at etageadskillelsen ikke er tæt og derfor kunne virke som en “skorsten” i tilfælde af brand?

6. Da jeg indfadt mig ved ejendommen d. 15.jan.2015 om formiddagen, var håndværkerne ikke færdige i min lejlighed ligesom man blev overrasket over at se mig: “Flytter I ind nu?”

7. Det forekommer ligeledes i sammenhængen uheldigt, at ejendommens kælderdør i gården hverken kan lukkes i endsige låses. Dette p.g.a. manglende rep. efter en vandskade i efteråret. Forholdes må alt andet lige forhøje brand- og rottefare.
(Da gitterlågen i porten ikke har springlås, er den så godt som aldrig låst).

8. Endvidere synes det uheldigt for brandsikkerheden, at beboeren af baghuset undertiden parkerer sin bil i indkørslen foran porten, således at (Brandvæsenets) adgang i givet falle ville være vanskeliggjort. (der er egentlig parkering i gården, men vedkommendes (kender ikke hans navn, da ikke navn på dør eller postkasse) nye bil er vist for bred til at passere porten.

Jeg mener alt i alt, at Frederiksberg Kommune må siges i lang tid at have tilsidesat og fortsat tilsidesætter sine pligter m.h.t. brandsyn i så graverende omfang, at til potentiel fare for vi beboeres liv og velfærd.

Med venlig hilsen
Gert Pedersen

*****(CITAT SLUT)

Københavns politi svarede med email dateret 27.jan.2016 følgende:

*****(CITAT)

Københavns politi har den 22. januar 2016 modtaget Deres skriftlige anmeldelse om manglende brandsyn i Frederiksberg kommune.

De oplyser bl.a. , at ejendommen, hvor De bor, er blevet renoveret og i den forbindelse er der ført eller skjult nogle stærkstrømsinstallationer i en aflukket skabsføring, hvor der også er sprinkleranlæg.

Tillige oplyser De, at der er tale om leje lejligheder.

Jeg oplyse, at Københavns Politi ikke føre brandsyn. Jeg mener heller ikke, at Københavns Brandvæsen føre brandsyn i almindelige lejeboliger.

Som jeg læser deres brev forstår jeg det sådan, at der er tale om bygningsfejl i forbindelse med renoveringen af ejendommen. Byggesyn i sådanne tilfælde foretages af en sagkyndig bygningsinspektør. Denne vil formentlig i givet fald kunne give et pålæg til bygherren om at rette fejlen.

Med venlig hilsen.

(NN)

kriminalassistent

cid:image001.jpg@01CB3493.58ACD630

Efterforskningsenheden

Personfarlig kriminalitet

Særlige sager, Sekt. II

Postadresse: Postboks 108, 2000 Frederiksberg

Besøgsadresse: Teglholm Alle 1, 2450 København SV

Telefon: +45 3314 1448

Afdelings telefon: +45 9350 0005

Mobil: +45 7258 9083

E-mail : peh001@politi.dk

Web : www.politi.dk/koebenhavn

*****(CITAT SLUT)

Så vidt jeg kan se svarer politiet egentlig ikke på anmeldelsens substans, men derimod om brandsyn i almindelighed.

Men det fremgår af det senere forløb, at man har videresendt anmeldelsen til Frederiksberg Kommune “til videre foranstaltning” (som det hedder i et brev fra Kommunens Brandinspektion, som dog næppe kan siges at være korrekt formuleret; det må være “til orientering”, idet Politiet jo ikke leder og fordeler arbejdet på Rådhuset?).

Men dette resulterer dog i, at vi faktisk får den ønskede brandinspektion, som da også giver pålæg om udbedring af de 2 specielt påankede mangler (stærkstrømindføring i træskab på trappegangen; udbedring af pudsmangler i kælderen på trapperummets underside). Men intet pålæg om at kælderdøren skal kunne lukkes og låses eller bilparkering i porten.

Forøvrigt er problemet med stærkstrømsindføring i træskab på trappegangen endnu ikke løst i overensstemmelse med kommunens egen byggetilladelse, hvor det i punkt 18 hedder, at dette skal “fjernes” (man har i stedet indsat nogle gipsplader i træskabet, som dog langt fra gør skabet vandtæt). Man har i det hele taget indtrykket af, at de i Byggetilladelsen specificerede betingelser ikke bliver taget særlig højtideligt af de bevilligende myndigheder?

(Jeg vil for en ordens skyld her bemærke, at vor udlejer, som har en chefstilling på Frederiksberg Rådhus, med sikkerhed ikke har spundet rænker imod os beboere: Hun er ganske enkelt ikke af den type mennesker, som laver kabaler. Hun er i mine øjne et sødt menneske, som jeg ofte har samarbejdet godt med.)

*****

Fast-forward til næste billede: Samme dag/aften (og altså så vidt jeg husker d. 27.jan.2015) som Københavns Politi skrev/sendte sin email til mig som svar på min anmeldelse, fik min gode ven J.A. nedbrændt sit netop færdiggjorte sommerhus på sin arve-grund i Hedehusene.

Der var tale om en “terroristisk” pyromanbrand – altså uden noget åbenbart formål end netop at skabe terror. Branden var efter det oplyste anlagt flere steder i/omkr. huset; og til overflod havde man placeret(?) en bil oppe ved landevejen og antændt denne også, så man kunne være sikker på, at branden ville blive opdaget og registreret som foregået netop d. 27.jan.?

Dermed sikrer man sig, at kun de der ved at datoen har en betydning, “get the message” – hvilket husets ejer jo altså ikke gør.

Gerningsmændene ej fundet.

*****

En endnu værre skæbne overgik min anden gode ven K.N. for nogle få år siden, hvor hans parcelhus i Hillerød blev nedbrændt ved pyromanbrand. Dette var endog tænkeligt forsøg på mordbrand, idet en ung datter (el. barnebarn?) befandt sig sovende i huset.

Lykkeligvis vågnede den unge dame tidsnok til at redde sig ud; men huset blev totalskadet. Og de pågældende would-be mordbrændere fik tilfredsstillelsen af, at det pågældende unge menneske blev anklaget for- og også dømt (ganske sikkert uskyldigt?) for uagtsom ildløs. Nice people!

Jeg husker ikke præcist, hvad Mossad “havde kørende” i forhold til undertegnede på det tidspunkt; men at man har haft et ønske om at skabe terror specielt hos mig er vel hævet over enhver tvivl?

Udover en måske uskyldig dømt ung pige er gerningsmændene ukendte. Naturligvis – Mossad forbrydelser opklares/afsløres aldrig! Ethvert tiltag i så henseende ville omg. blive stoppet politisk?

*****

Vi har nu fremdraget en række indicier, som for den mindre skarpsynede måske ville kunne blive udlagt som tegn på, at der kunne foreligge forbrydelser. Men heldigvis er vi jo mere skaprsynede; vi ser med det samme, at der her overalt naturligvis er tale om tilfældigheder!

Ja, det er jo så åbenbart indlysende at der kun foreligger tilfældigheder at jeg af den grund naturligvis ikke behøver gå i detaljer, og påpege alle disse tilfældigheder mere detaljeret. Men tilfældigheder er dog noget vidunderligt noget!

Efter dette glædelige resultat vil vi gå videre til nogle af de øvrige hændelser, men dog først i et kommende indlæg.

*****

(Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Følg mig også på www.twitter.com/gamleboeger

Skriv et svar